МЕНИ

Насловна » Aрхива » Актуелности - јун 2018. године

Актуелности

6. јун 2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информационе технологије и електронску управу оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У Канцеларији за информационе технологије и електронску управу


I Орган у коме се радно место попуњава:

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина  бр. 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:


1. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и учествује у дефинисању пројектног задатка за развој, одржавање и редован рад портала и сервиса; припрема пројектну спецификацију за развој портала и севиса; анализира решења за унапређење постојећих портала и сервиса; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; знање о развоју веб апликација и веб сервиса; знање сервисно оријентисане архитектуре; познавање алата за тестирање система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено


2. Радно место програмер, у звању млађи саветник, у Одсеку за пројектовање и имплементацију, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе,-1 извршилац

Опис послова радног места: Пројектује моделе података, моделе процеса и корисничког интерфејса портала; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу; израђује апликативне програме; дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање веб технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање веб технологија - практичним радом на рачунару, познавање смерница за израду веб презентација – усмено, вештине комуникације - усмено,


3. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад информационих система и регистара; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих информационих система и регистара; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


4. Систем аналитичар, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац

Опис послова радног места: Анализира захтеве корисника у циљу повећања ефикасности рада;  прати промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система и регистара; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења; израђује спецификације за израду програма; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; проверава улазно-излазне податке; обавља и друге послове по налогу шефа одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; знање Database Programming – SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


5. Систем инжењер информационих система и технологија, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; прати реализацију послова имплементације и одржавања интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информационих система и регистара, као и модела израда резервних копија података; врши послове администратора и оператора на систему за електронско издавање временског жига; израђује пројектну документацију и прати реализацију пројеката; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


6. Програмер, у звању млађи саветник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у анализи корисничких захтева; учествује у спровођењу анализе пројектног задатка и избору процедуре његовог решавања; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; администрира базе података; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу за управљање базама података; дизајнира и програмира у изабраном окружењу и врши интеграцију интернет портала, сајтова, презентација са базом података; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање технологија (Microsoft SQL или MySQL); знање програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање технологија (Microsoft SQL или MySQL), знање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


7. Систем администратор базе података, у звању сарадник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу за управљање базама података; планира и израђује backup/restore и disaster recovery процедура; унапређује перформансе продукционог система и решава текућих проблема у раду са базама података; повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података и обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит;  знање MySQL database или SQL Server; знање одговрајућих програмских језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање MySQL database или SQL Server, познавање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


8. ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Група за обезбеђивање квалитета, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише и анализира примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и примењује неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; тeстира програмске целине по процесима, врши и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање алата за тестирање софтвера.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи, Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу. Познавање ИТ безбедносних процедура. Познавање алата за тестирање софтвера – усмено; вештине комуникације – усмено.


9. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пружа стручну помоћ у планирању и пројектовању развоја мрежне инфраструктуре органа; предлаже увођење савремених метода заштите мрежне инфраструктуре јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа; координира и учествује у инсталацији и конфигурацији комуникационих уређаја; прати развој нових информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења технологије рада мреже органа; одређује нивое заштите рачунарске и интернет мреже; уводи и развија сигурносне механизме којима се штити мрежна инфраструктура јединствене информационо-комуникационе мреже органа и механизме логовања свих кључних догађаја на мрежним уређајима којима се Сектору за информациону безбедност омогућава детекција сигурносних упада; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови:  Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, знање мрежних протокола, елемената мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме; познавање оперативних система и сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање енглеског језика; знање сигурносних проблема и криптографских технологија - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено, вештине комуникације – усмено.


10. Инжењер за рачунарске мреже, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 2 извршиоца.

Опис послова радног места: Припрема методологију за имплементацију мрежних решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја); пружа стручну подршку корисницима информационих система; дефинише корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује предлоге техничке спецификације и писану документацију за пројекте и корисничка решења; анализира параметре мрежних решења у зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; обавља и друге послове по налогу шефа одсека

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или  рачунарско инжењерство или  научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, рутинг протокола, инсталација мрежне комуникационе опреме, конфигурације и одржавања мрежних апликација и сервиса и оперативних система; познавање заштите рачунарских мрежа и информационих система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; инсталације, конфигурације и одржавања мрежне комуникационе опреме (switches, routers) -  писмено и усмено познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


11. Радно место Систем администратор информационих система и технологија, у звању сарадник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне документације; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; познавање система endpoint заштите ( antivirus, antispam , antymalware...); познавање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


12. Техничар одржавања информационих система и технологија, у звању референт, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационог, системског софтвера, база података, корисничких апликација и у систему; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; води оперативну документацију и евиденцију; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено средње образовање информатичког или техничког смера,  најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите; познавање оперативних система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; знање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


13. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре Linux и VMware платформа, у звању виши саветник, Одсек за развој и одржавање мрежних система, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пројектује моделе информационо комуникационих сервиса: електронске поште, интернет домена (DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија и архивирања података; координира и учествује у изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих сервиса;   одређује и имплементира најбољу праксу за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Linux окружењима којим се минимизира број сигурносних инциденати уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство, или научне области организационе науке односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


14. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре у Data центрима, у звању саветник, Група за Data центре и Government Cloud, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад ИКТ инфраструктуре у Data центру; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); израђује пројектну документацију; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и моделе израда резервних копија података; спроводи тeстирање инфраструктурних целина по процесима; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит;  познавање Дата центар технологија и најбоље праксе; познавање система за надзор дата центра (DCIM); познавање стандарда безбедности у оквиру дата центра (физичка, инфраструктурна и организациона безбедност); познавање платформи за виртуализацију (хардвер и софтвер).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  Познавање технологија које се користе у Data центру. Познавање принципа Безбедности у Data центру – физичка, инфраструктурна и организациона. Познавање хардверских технологија и виртуализационих платформи. Препознавање основних компоненти сервера – практично. Препознавање хардверских компоненти у Data центру – практично, провером на рачунару; вештине комуникације – усмено.


15. Радно место Аналитичар ИКТ стандарда , у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Прикупља, и анализира захтеве корисника у циљу примене прописаних стандарда;  прати промене регулативе, законских прописа и подзаконских аката од утицаја на примену стандарда у експлоатацији и развоју информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења у складу са прописаним стандардима интероперабилности;  учествује у дефинисању спецификација за израду информационих система; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене стандарде интероперабилности; израђује извешатаје о изменама и усклађености са прописаним стандардима; врши техничку подршку  и организује скупове за подизање нивоа капацитета за примену прописаних стандарда интероперабилности, обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару.


16. Радно место Пројектант информационог система и програма, у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за примену стандарда и смерница развоја; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих сервиса у складу са ИКТ стандардима; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; врши редизајн пословних процеса у складу са ИКТ стандардима;  пројектује стандардизован модел процеса и корисничког интерфејса ИС; пројектује логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација;  обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару. 


17. Радно место ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и предузима неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; тeстира програмске целине по процесима; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме, мрежних апликација и сервиса; оперативних система; сигурносних проблема, криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено


18. Радно место ИТ форензичар, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Врши форензичку анализу у информационом систему; врши опоравак повраћај података као што су документи, фотографије и e-mail са компјутерских хард дискова и других уређаја за складиштење података, као што су ЗИП и флеш дискови, који су избрисани, оштећених или на други начин манипулисани; спроводи испитивање рачунара под сумњом да су коришћени за вршење кривичних дела почињених на интернету ("сајбер криминал") и испитивању рачунара који су можда били укључени у другим врстама криминала како би пронашли доказе о незаконитим активностима; врши заштиту рачунара од инфилтрације, одређује како је рачунар нападнут или пробијени заштитни механизми, врши реконструкцију или повраћај изгубљених датотека; примењује ИТ форензичке алате и истражне методе за проналажење одређених електронских података, укључујући употребу интернет историје, обраду текста, слике и друге датотеке; претражује досијеа и података који су скривени, избрисани или изгубљени; анализира податке и процењује њихов значај за случај под истрагом; преноси доказе у формату који се може користити за правне сврхе тј. кривична суђења, и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање криптографских технологија; познавање форензичких алата (EnCase, FTK, X-Ways Forensics, Cellebrite UFED, SANS Investigative Forensics Toolkit – SIFT).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења; познавање форензичких алата- писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено; знање енглеског језика ; вештине комуникације – усмено.


ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, ул. Катићева 14-16

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица које је задужена за давање обавештења: Ружица Нелки, контакт телефон: 011/3340-737.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испаиту.

Одредбом члана 9.и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 23. јула 2018. године са почетком у 09:00 часова, у просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“ и на сајту Инфостуд.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

22. јун 2018.

Електронском разменом података између земаља у региону до већих уштеда у буџетима

Јовановић на 10. сусрету директора фондова и завода држава насталих на подручју бивше СФРЈ

Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Доц. др Михаило Јовановић присуствовао је данас десетом по реду сусрету директора фондова и завода за пензијско и инвалидско осигурање држава насталих на простору СФРЈ, као и директора фондова Немачке, Аустрије и Мађарске.

Том приликом Јовановић је истакао велике напоре и средства које Влада Републике Србије улаже на пољу дигитализације, а посебно реформе јавне управе. „Циљ је да Србија добије што бољу, транспарентнију и ефикаснију јавну управу, а средство за постизање тога је модерна и свима доступна електронска управа. Једна од првих потеза Владе на том пољу је формирање Канцеларије за ИТ и еУправу, као службе Владе из области информационих технологија и електронске управе, која директно одговара председници Владе РС и има снагу да спроведе озбиљне пројекте који прожимају различите државне институције”. Такође, Јовановић је нагласио да Канцеларија није довољна како би се успешно спровео процес дигитализације, већ да је тај процес тимски, где су сва министарства, агенције, комплетна државна управа и локална самоуправа укључени, свако из свог сегмента.

 Јовановић на 10. сусрету директора фондова и завода држава насталих на подручју бивше СФРЈ

„Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је један од лидера када говоримо о дигитализацији у Србији. Први су своје податке поставили на сервисну магистралу података за размену података по службеној дужности”, рекао је Јовановић.

Директорка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Драгана Калиновић навела је досадашње ефекте електронске размене података држава региона, као и знатне уштеде које су настале у буџету. „Потписивањем споразума о билатералној електронској размени података о чињеници смрти корисника права пензијског и инвалидског осигурања, Србија је преполовила потраживања по претплатама од држава у региона у 2017. години, у односу на период када су потврде о животу достављане једном годишње. Размену сада реализујемо једном месечно и корисници више не морају да достављају потврде о животу, већ тај податак добијамо одмах електронски”. Јовановић и Калиновић напоменули су и важност приступа Републичког ПИО фонда електронском Регистру матичних књига Републике Србије, са циљем унапређења међународне сарадње и значајнијих уштеда у буџету.

21. јун 2018.

Дигитализација на делу

Концепт и визија дигитализације, коју је осмислила премијерка Ана Брнабић, ефикасно се реализује тимским радом у Влади, што је данас демонстрирано од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за ИТ и еУправу. Нова опрема за матичне књиге, у којој се налази више од 30 милиона података о грађанима Србије, смештена је у Државни дата центар у складу са највишим безбедносним и техничким стандардима.

Све матичне књиге биће дигитализоване и смештене у Централни систем до краја године у складу са изменама и допунама Закона о матичним књигама, које је јуче усвојила Скупштина Србије, и све јединице локалне самоуправе ће радити искључиво у Централном систему, управо на овој опреми.

 Дигитализација на делу

Набављена опрема, која је финансирана са 33,6 милиона динара из буџета Министарства у оквиру пројекта „Стоп бирократији“, омогућава да се унапреди вођење најзначајније евиденције о грађанима – Матичних књига, односно да се успостави Регистар матичних књига (рођених, венчаних и умрлих).

Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић је рекао да Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија заједничким радом и синергијом демонстрирају ефикасност електронске управе. Он је истакао да се подаци матичних књига у Државном дата центру чувају у складу са најсавременијим безбедносним стандардима квалитета и пружања услуга. Висока техничка поузданост Државног дата центра огледа се у обезбеђеном напајању електричном енергијом са три независна извора, системом дизел-електричних агрегата и системом за непрекидно напајање, што омогућава аутономију рада центра од чак 48 сати.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић је оценио да је у области дигитализације ово најбољи посао, јер ова опрема омогућава да службеници брзо и лако користе податке из ових евиденција како би грађани без оптерећења, стреса и утрошка времена и пара што ефикасније завршили послове које имају са управом. „За грађане то значи – нема више извода из ових евиденција, осим уколико их из личних разлога сами желе, већ овлашћени службеници имају приступ, виде све податке из ових база и немају потребе да траже од грађана никакав извод на увид“, објаснио је министар. Он је најавио да ће у наредном периоду Регистру матичних књига, бити прикључена и Књига држављанстава како би грађани могли да и уверење о држављанству добију било где у Србији, као што то данас могу извод из матичних књига.

 Дигитализација на делу

Говорећи о ефектима дигитализације рада управе министар је рекао да су резултати већ видљиви. „Само у првих пет месеци ове године  штампано је 30 одсто мање извода из матичних књига рођених него у истом периоду прошле године. То је бољи резултат и у односу на прошлу годину када је тај процент износио 24 одсто. Овај тренд говори да ћемо до краја године имати  70 – 80 одсто мање папирних извода“.

Ружић је најавио и новину у смислу дигитализације која је  значајна за привреднике. “Од половине октобра кроз пилот пројекат еИнспектор Санитарна, Тржишна, Инспекција рада и Управна инспекција крећу са радом у новом систему који ће објединити све информације из њихових извештаја, а план је да све остале од маја следеће године почну да раде на овај начин. Биће то велико олакшање за привреду, која је иначе реформу инспекција оценила веома позитивно“, рекао је министар.

20. јун 2018.

Градска управа Смедерево предњачи у коришћењу информационог система еЗУП

Председница Владе Ана Брнабић са тимом у Смедереву

Председница Владе РС Ана Брнабић данас је, у присуству министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића и директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаила Јовановића посетила Градску управу Смедерево и градоначелницу тог града Јасну Аврамовић. Смедерево, међу локалним самоуправама у Србији, предњачи у коришћењу електронског сервиса еУправе и до сада је у овом граду обављено више од 20.000 приступа подацима из службених евиденција разних органа укључених у систему еЗУП.

 Председница Владе Ана Брнабић са тимом у Смедереву

Након састанка, делегација се упутила у услужни центар Градске управе Смедерево, који је отворен пре пола године и знатно је поједноставио процедуре пружања услуга грађанима и привреди кроз коришћење електронских сервиса еУправе и тиме драстично скратио време чекања на шалтерима.

Делегација је у центру присуствовала демонстрацији рада информационог система размене података по службеној дужности еЗУП.

Информациони систем еЗуп представља велики искорак у аутоматизовању административних поступака и до сад су доступни подаци из 8 службених евиденција, а те податке 275 органа.

До сада је електронски размењено више од 230.000 података по службеној дужности и да су грађани уштедели више од 500.000 сати као и да је држава уштедела више од 20 милиона динара на штампању и издавању папира.

Модерна електронска управа је кључна за бржи и ефикаснији рад јавне управе. Она смањује трошкове, повећава транспарентност рада државе и смањује могућност корупције а грађанима и привреди олакшава послове према држави.

18. јун 2018.

Делегација Кореје са Михаилом Јовановићем о унапређењу ИТ капацитета

Данас је у просторијама Канцеларије за ИТ и еУправу одржан билатерални састанак између представника Републике Кореје и Канцеларије. Делегацију су предводили Амбасадор Републике Кореје Њ.Е. Деђонг Ју и представник Народне скупштине Републике Кореје за јавну управу и безбедност Буњон Ким, који су са директором доц. др Михаилом Јовановићем, разговарали о развоју ИТ сектора и електронске управе у Србији, као и сарадњи две земље у овом сегменту. 

 Делегација Кореје са Михаилом Јовановићем о унапређењу ИТ капацитета

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу доц. др Михаило Јовановић пожелео је корејској делегацији срдачну добродошлицу и објаснио да је дигитализација један од приоритета Владе, идеја коју промовише премијерка Ана Брнабић, као и да је формирање Канцеларије у јулу прошле године само један од резултата стратешком приступу дигитализацији у Србији

„Многа министарства су у веома кратком периоду приступила изменама и допунама закона како би унапредили процес дигитализације у својим секторима. Ефикасан и тимски рад Владе Републике Србије је довео до тога да се у кратком периоду донесу закони о еПословању и еУправи, али и измене и допуне многих других значајних закона у сегменту дигитализације“, изјавио је Јовановић.

 Делегација Кореје са Михаилом Јовановићем о унапређењу ИТ капацитета

Он је додао да је значајне резултате Влада Републике Србије постигла у сегменту реформе система просвете где је информатика постала обавезан предмет у основној школи, да је уписано 20% више студената на ИТ смеровима прошле године и да су завршена два програма преквалификација где је укупно 900 кандидата завршило обуку, као и да је у току припрема за трећи круг преквалификација и да ће од ове године бити формирана и специјализована ИТ одељења у која ће бити уписано 5 пута више ђака него прошле године.

Очекујем сарадњу две државе у два, за нас веома битна сегмента електронске управе - једно је развој Disaster Recovery Државног дата Центра у Крагујевцу и инфраструктуре Државног Cloud система, а други је успостављање система за електронско чување и архивирање докумената, рекао је Јовановић.

Република Кореја одаје признање Влади Републике Србије коју преводи премијерка Ана Брнабић на значајним резултатима које је у кратком периоду направила на пољу дигитализације, трансформације јавне управе и реформе просвете.

Представник Корејског парламента Буњон Ким истакао је да је Србија у кратком периоду направила невероватне резултате у сегменту ИКТ-а и да то што сектор расте 20% годишње и што се извоз прошле године приближио 1 милијарди евра само говори да су потези Владе Србије били оправдани.

11. јун 2018.

Доц. др Михаило Јовановић у оквиру Округлог стола у организацији НАЛЕД-а

Значај електронског пословања за развој електронске управе

Данас, у Палати Србија, директор Канцеларије за информационе системе и електронску Управу Доц. др Михаило Јовановић учествовао је у оквиру округлог стола у организацији НАЛЕД-а говорећи на тему пројекта „Ка администрацији без сувишних папира“. Поред Јовановића, учешће су узели и бројни међународни експерти, представници државног и приватног сектора. Овом приликом наведени су кључни кораци за процес унапређења и примене регулативе у области електронског пословања.

 Значај електронског пословања за развој електронске управе

На дискусији о утицају развоја е-пословања на јавну управу, грађане и привреду као и новој регулативи у Србији, Михаило Јовановић је истакао: „ Доношењем Закона о еПословању и Закона о еУправи, држава је отклонила све препреке за бржи развој еУправе и у потпуности обезбедила законску регулативу за потпуну дигиталну трансформацију државне управе и локалне самоуправе. Канцеларија активно прати процес увођења квалификованог електронског потписа у клауду, узевши у обзир и поуздано електронско чување докумената и шеме електронске идентификације.“

Јовановић је такође навео да је у току пројекат имплементације електронске идентификације корисника електронске управе, као један од приоритетних пројеката Канцеларије, који ће грађанима и привреди омогућити веома једноставно коришћење услуга електронске управе на интернету без потребе коришћења квалификованих електронских сертификата на смарт картицама, већ коришћењем двофакторске аутентикације.

 Значај електронског пословања за развој електронске управе

Напоменуо је и значај Сервисне магистрале органа : „Сервисна магистрала државних органа је успостављена, заједно са 8 институција и њихових 20 база података, који представљају кичму информационих система „ еЗуп'' и „Бебо добро дошла на свет'' – додао је Михаило Јовановић.

Такође, стратешки фокус Канцеларије је израда новог Портала еУправа који ће омогућити како физичким, тако и правним лицима потпуно коришћење електронских услуга.

Пројекат „Ка администрацији без сувишних папира“ спроводе НАЛЕД, ЦЕП и PwC у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Министарством културе и информисања, уз финансијску подршку Фонда за добру управу Владе Велике Британије. Подршка иде у правцу циља пружања израде подзаконских аката Закона о е-документу, е-идентификацији и услугама од поверења у е-пословању.

6. јун 2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информационе технологије и електронску управу оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У Канцеларији за информационе технологије и електронску управу


I Орган у коме се радно место попуњава:

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина  бр. 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:


1. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и учествује у дефинисању пројектног задатка за развој, одржавање и редован рад портала и сервиса; припрема пројектну спецификацију за развој портала и севиса; анализира решења за унапређење постојећих портала и сервиса; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; знање о развоју веб апликација и веб сервиса; знање сервисно оријентисане архитектуре; познавање алата за тестирање система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено


2. Радно место програмер, у звању млађи саветник, у Одсеку за пројектовање и имплементацију, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе,-1 извршилац

Опис послова радног места: Пројектује моделе података, моделе процеса и корисничког интерфејса портала; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу; израђује апликативне програме; дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање веб технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање веб технологија - практичним радом на рачунару, познавање смерница за израду веб презентација – усмено, вештине комуникације - усмено,


3. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад информационих система и регистара; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих информационих система и регистара; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


4. Систем аналитичар, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац

Опис послова радног места: Анализира захтеве корисника у циљу повећања ефикасности рада;  прати промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система и регистара; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења; израђује спецификације за израду програма; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; проверава улазно-излазне податке; обавља и друге послове по налогу шефа одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; знање Database Programming – SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


5. Систем инжењер информационих система и технологија, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; прати реализацију послова имплементације и одржавања интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информационих система и регистара, као и модела израда резервних копија података; врши послове администратора и оператора на систему за електронско издавање временског жига; израђује пројектну документацију и прати реализацију пројеката; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


6. Програмер, у звању млађи саветник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у анализи корисничких захтева; учествује у спровођењу анализе пројектног задатка и избору процедуре његовог решавања; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; администрира базе података; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу за управљање базама података; дизајнира и програмира у изабраном окружењу и врши интеграцију интернет портала, сајтова, презентација са базом података; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање технологија (Microsoft SQL или MySQL); знање програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање технологија (Microsoft SQL или MySQL), знање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


7. Систем администратор базе података, у звању сарадник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу за управљање базама података; планира и израђује backup/restore и disaster recovery процедура; унапређује перформансе продукционог система и решава текућих проблема у раду са базама података; повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података и обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит;  знање MySQL database или SQL Server; знање одговрајућих програмских језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање MySQL database или SQL Server, познавање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.


8. ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Група за обезбеђивање квалитета, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише и анализира примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и примењује неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; тeстира програмске целине по процесима, врши и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање алата за тестирање софтвера.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи, Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу. Познавање ИТ безбедносних процедура. Познавање алата за тестирање софтвера – усмено; вештине комуникације – усмено.


9. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пружа стручну помоћ у планирању и пројектовању развоја мрежне инфраструктуре органа; предлаже увођење савремених метода заштите мрежне инфраструктуре јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа; координира и учествује у инсталацији и конфигурацији комуникационих уређаја; прати развој нових информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења технологије рада мреже органа; одређује нивое заштите рачунарске и интернет мреже; уводи и развија сигурносне механизме којима се штити мрежна инфраструктура јединствене информационо-комуникационе мреже органа и механизме логовања свих кључних догађаја на мрежним уређајима којима се Сектору за информациону безбедност омогућава детекција сигурносних упада; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови:  Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, знање мрежних протокола, елемената мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме; познавање оперативних система и сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање енглеског језика; знање сигурносних проблема и криптографских технологија - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено, вештине комуникације – усмено.


10. Инжењер за рачунарске мреже, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 2 извршиоца.

Опис послова радног места: Припрема методологију за имплементацију мрежних решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја); пружа стручну подршку корисницима информационих система; дефинише корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује предлоге техничке спецификације и писану документацију за пројекте и корисничка решења; анализира параметре мрежних решења у зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; обавља и друге послове по налогу шефа одсека

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или  рачунарско инжењерство или  научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, рутинг протокола, инсталација мрежне комуникационе опреме, конфигурације и одржавања мрежних апликација и сервиса и оперативних система; познавање заштите рачунарских мрежа и информационих система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; инсталације, конфигурације и одржавања мрежне комуникационе опреме (switches, routers) -  писмено и усмено познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


11. Радно место Систем администратор информационих система и технологија, у звању сарадник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне документације; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; познавање система endpoint заштите ( antivirus, antispam , antymalware...); познавање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


12. Техничар одржавања информационих система и технологија, у звању референт, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационог, системског софтвера, база података, корисничких апликација и у систему; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; води оперативну документацију и евиденцију; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено средње образовање информатичког или техничког смера,  најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите; познавање оперативних система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; знање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


13. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре Linux и VMware платформа, у звању виши саветник, Одсек за развој и одржавање мрежних система, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пројектује моделе информационо комуникационих сервиса: електронске поште, интернет домена (DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија и архивирања података; координира и учествује у изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих сервиса;   одређује и имплементира најбољу праксу за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Linux окружењима којим се минимизира број сигурносних инциденати уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство, или научне области организационе науке односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.


14. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре у Data центрима, у звању саветник, Група за Data центре и Government Cloud, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад ИКТ инфраструктуре у Data центру; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); израђује пројектну документацију; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и моделе израда резервних копија података; спроводи тeстирање инфраструктурних целина по процесима; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит;  познавање Дата центар технологија и најбоље праксе; познавање система за надзор дата центра (DCIM); познавање стандарда безбедности у оквиру дата центра (физичка, инфраструктурна и организациона безбедност); познавање платформи за виртуализацију (хардвер и софтвер).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  Познавање технологија које се користе у Data центру. Познавање принципа Безбедности у Data центру – физичка, инфраструктурна и организациона. Познавање хардверских технологија и виртуализационих платформи. Препознавање основних компоненти сервера – практично. Препознавање хардверских компоненти у Data центру – практично, провером на рачунару; вештине комуникације – усмено.


15. Радно место Аналитичар ИКТ стандарда , у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Прикупља, и анализира захтеве корисника у циљу примене прописаних стандарда;  прати промене регулативе, законских прописа и подзаконских аката од утицаја на примену стандарда у експлоатацији и развоју информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења у складу са прописаним стандардима интероперабилности;  учествује у дефинисању спецификација за израду информационих система; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене стандарде интероперабилности; израђује извешатаје о изменама и усклађености са прописаним стандардима; врши техничку подршку  и организује скупове за подизање нивоа капацитета за примену прописаних стандарда интероперабилности, обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару.


16. Радно место Пројектант информационог система и програма, у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за примену стандарда и смерница развоја; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих сервиса у складу са ИКТ стандардима; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; врши редизајн пословних процеса у складу са ИКТ стандардима;  пројектује стандардизован модел процеса и корисничког интерфејса ИС; пројектује логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација;  обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару. 


17. Радно место ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и предузима неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; тeстира програмске целине по процесима; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме, мрежних апликација и сервиса; оперативних система; сигурносних проблема, криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено


18. Радно место ИТ форензичар, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Врши форензичку анализу у информационом систему; врши опоравак повраћај података као што су документи, фотографије и e-mail са компјутерских хард дискова и других уређаја за складиштење података, као што су ЗИП и флеш дискови, који су избрисани, оштећених или на други начин манипулисани; спроводи испитивање рачунара под сумњом да су коришћени за вршење кривичних дела почињених на интернету ("сајбер криминал") и испитивању рачунара који су можда били укључени у другим врстама криминала како би пронашли доказе о незаконитим активностима; врши заштиту рачунара од инфилтрације, одређује како је рачунар нападнут или пробијени заштитни механизми, врши реконструкцију или повраћај изгубљених датотека; примењује ИТ форензичке алате и истражне методе за проналажење одређених електронских података, укључујући употребу интернет историје, обраду текста, слике и друге датотеке; претражује досијеа и података који су скривени, избрисани или изгубљени; анализира податке и процењује њихов значај за случај под истрагом; преноси доказе у формату који се може користити за правне сврхе тј. кривична суђења, и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање криптографских технологија; познавање форензичких алата (EnCase, FTK, X-Ways Forensics, Cellebrite UFED, SANS Investigative Forensics Toolkit – SIFT).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења; познавање форензичких алата- писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено; знање енглеског језика ; вештине комуникације – усмено.


ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, ул. Катићева 14-16

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица које је задужена за давање обавештења: Ружица Нелки, контакт телефон: 011/3340-737.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испаиту.

Одредбом члана 9.и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 23. јула 2018. године са почетком у 09:00 часова, у просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“ и на сајту Инфостуд.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

05. јун 2018.

Михаило Јовановић на „Фокус“ конференцији

Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу доц. др Михаило Јовановић учествовао је данас на међународној конференцији „Фокус“. На скупу са циљем окупљања и повезивања појединаца из јавног сектора, где је било речи о стратегијама и комуникацијским процесима, Јовановић је излагао на тему „Смернице дигиталне стратегије Владе Републике Србије“.

 Михаило Јовановић на „Фокус“ конференцији

„Влада Републике Србије покренула је низ пројеката у домену дигитализације у сврху унапређење образовања, јавне управе и осталих сфера друштва. Порекнути су значајни инфраструктурни пројекти и унапређена правна регулатива у сврху развоја ИКТ индустрије, повећан број ИТ стручњака на тржишту и дигитализације традиционалних грана индустрије. Међу најзначајнијим резултатима Владе у 2017. и 2018. години за унапређење ИКТ сектора, издвајају се повећање уписних квота на ИТ смеровима на техничким факултетима за више од 20 одсто, увођење информатике и речунарства као обавезног предмета од петог разреда основне школе, спровођење два круга преквалификација за укупно 900 ИТ јуниор стручњака и упис 1300 ђака у специјализована ИТ одељења у средњим школама”- изјавио је Јовановић.

Јовановић је навео да је Србија доношењем Закона о електронском пословању и Закона о електронској управи отклонила све препреке за бржи развој еУправе и у потпуности обезбедила законску регулативу за потпуну дигиталну трансформацију државне управе и локалне самоуправе. Трећи закон чије  се усвојење очекује, где је завршена јавна расправа, је Закон о заштити података о личности. У току је пројекат имплементације електронске идентификације корисника електронске управе, као један од приоритетних пројеката Канцеларије, који ће грађанима и привреди омогућити веома једноставно коришћење услуга електронске управе на интернету без потребе коришћења квалификованих електронских сертификата на смарт картицама, већ коришћењем двофакторске аутентикације.

 Михаило Јовановић на „Фокус“ конференцији

У сегменту информационих система еУправе, успостављена су два веома значајна пројекта. Први је „Бебо, добродошла на свет“ који омогућава упис детета у матичну књигу рођених, пријаву пребивалишта и здравственог осигурања електронским путем, као и подношење захтева за родитељским додатком – без одласка на шалтере различитих државних институција. Други је информациони систем еЗУП који представља софистициран информациони систем за електронску размену података свих органа јавне управе, који представља велики корак у аутоматизовању административних поступака и значајан искорак ка увођењу модерне електронске управе у Србији. На овај начин држава се окреће ка грађанима кроз бржи и ефикаснији рад органа управе, како на централном, тако и на локалном нивоу, обезбеђујући да грађани више не буду курири који носе своја документа од шалтера до шалтера, већ да држава буде сервис грађана.

„Процес дигитализације ће несумњиво побољшати стандард и квалитет живота грађана. Повећаће ефикасност државе, смањити трошкове и створити нову вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор за иновације, конкурентност и раст“ – рекао је у завршној речи директор Михаило Јовановић.

Погледајте старије актуелности

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора