МЕНИ

Насловна » Питања и одговори

Питања и одговори

Који је правни основ за прибављање ЈМБГ-а од корисника на Порталу еУправа?

Правни основ за прибављање ЈМБГ-а од корисника је на основу члана 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 104/09 - др. закон) припремљена Изјава о приватности, која је постављена на видном месту на Порталу, а односи се на податке о личности које Портал прикупља, начин коришћења и сигурност тих података.

Да ли се издавање временских жигова наплаћује и коме је намењено?

RS-GOV TSA издаје бесплатно временске жигове у складу са Законом о електронском потпису („Службени гласник РС“ број 135/04), Правилником о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009 за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији.

Које институције и њихове интернет презентације се оцењују смерницама?

Када радна група одреди нове критеријуме које ће служити за оцењивање интернет презентација од Генералног секретаријата се тражи листа органа који ће бити оцењивани у следећем периоду.

Зашто на Порталу еУправа не постоје услуге за одређене институције или све услуге у оквиру одређених институција?

На Порталу се само налазе институције које су са Управом потписале Изјаву о сарадњи и оне услуге које сама институција након потписивања Изјаве одлучи да стави на располагању грађанима, привреди и другим државним органима. Услуге на Порталу су у потпуности и даље одржавају од стране овлашћених администратора институција које су поставиле сопствене услуге.

Од ког датума се примењује објављена „Листа стандарда интероперабилности в.1.0“ и ко су корисници којима је документ намењен?

На основу овлашћења која произилазе из: Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 345 – 11418/2013, од 10.01.2014. године, којим је усвојен Национални оквир интероперабилности, одређена је Дрекција за електронску управу (као правни следбеник Управе за Дигиталну агенду) за координатора активности које се спроводе у вези са усвојиним НОИ, као и Акционог плана (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године, одређена је Дирекција за електронску управу за спровођење циља: „Интероперабилност и стандардизација“, да заједно са партнерима/државним институцијама, спроведе активност – успостављање и објављивање Листе стандарда интероперабилности.

Посебна радна група је сачинила документ „Листа стандарда интероперабилности в.1.0“ и у свом Извештају број: 021-01-3/2014-01 од 06.06.2014. године предложила да се на исти да сагласност и одобрење и за јавно објављивање.

Одлуком бр. 119-01-37/2014-08/15 од 08.09.2014. године, директор Дирекције за електронску управу даје сагласност на коначни тект документа „Листа стандарда интероперабилности в.1.0“, тако да је датум од када се примењује документ 08.09.2014. године.

На основу позитивне оцене и захтева Делегације европске уније, документ је преведен на енглески језик и заједно са верзијом на српски језик, налази се на адреси: http://www.deu.gov.rs/dokumenti/lista_standarda_interoperabilnosti/

Документ је намењен свим ресурсима државне управе (чак и ширем кругу јавног сектора), у процесу постизања техничке интероперабилности, а намењен је :

 • Стручним лицима која се баве ИКТ инфраструктуром на националном и локалном нивоу;
 • Оперативна подршка ИКТ секторима у органима државне управе;
 • Свим добављачима/пружаоцима ИКТ услуга органима државне управе.

На који начин се врши ажурирање и ревизија стандарда у документу?

Имајући у виду да се технички стандарди непрестано развијају, потребно је успостављену Листу непрестано одржавати и ажурирати. Успостављена и објављена Листа стандарда садржи углавном списак отворених стандарда, са комплетном референцом за сваки препоручени стандард.

За контролу исправности линкова који се односе на стандарде успостављене документом, именовано је лице из Дирекције, Решењем број: 119-01-37/2014-08/16 од 01.10.2014. године;

Процес увођења или измене статуса стандарда дефинисан је у самом документу. Предлог допуне/измене може се обезбедити из различитих извора (експертске групе, ИТ сектора из државне управе, контакт форме, јавних дискусионих група или од самих аутора). Предлози се достављају у форми званичног захтева Дирекцији за електронску управу, преиспитују се од стране Комисије/експертске групе, након чега се прихваћени предлози увршћују у Листу стандарда интероперабилности.

Који су циљеви еОлипијаде и када се она завршава?

Циљ догађаја је промоција електронске управе на локалном нивоу и повећање броја електронских услуга које се нуде грађанима и привредним субјектима.

Такмичење има за циљ да активно укључи што већи број грађана и њихових локалних самоуправа да би се коришћењем електроснких услуга постигла већа ефикасност и задовољство корисника. Са друге стране, једноставност процеса генерисања услуга отвориће нови развојни циклус не само националног Портала већ и других видова комуникације које пружа Интернет.

Рок трајања еОлимпијаде је до краја фебруара када ће се најјактивнијој општини уручити пригодне награде.

Да ли Дирекција омогућава клијентску подршку за кориснике ТСА?

Дирекција пружа техничку подршку за функционисање и евентуалног прекида рада система на којима се налази инфраструктура ТСА али не омогућава техничку подршку са клијентске стране услед различитих клијентских апликација и могућности коришћења самог система о којима корисници сами доносе услуге о коришћењу.

Да ли је на Порталу еУправа омогућено плаћање online?

Портал је обезбедио техничке предуслове око плаћања свих услуга на Порталу еУправа, преко различитих опција плаћања. Међутим, да би се обезбедила могућност вишеканалног плаћања преко платних картица и payment gateway-a морају се договорити виши државни органи и правна лица која обезбеђују тај канал плаћања. Тренутно на Порталу је могуће генерисање уплатница за сваку услугу са плаћањем као и коришћења ДИНА картице.

Шта доноси стратегија развоја електронске Управе?

Стратегија развоја еУправе дефинише основне циљеве, начела и приоритете унапређења стања електронске управе. Акциони план који се доноси на основу Стратегије обухвата активности, носиоце активности, рокове за реализацију, индикаторе успеха и финансијска средства неопходна за остварење сваке од активности. Стратегија се заснива на усвојеним опредељењима Владе који се односе на развој информационог друштва и реформу државне управе садржаних у Стратегији развоја информационог друштва у Републици Србији и Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији.

Важан елемент Стратегије је омогућавање грађанима да се јавне услуге, у што већој мери, користе посредством интернета и то преко националног Портала еУправа (који се налази на адреси euprava.gov.rs) који ће представљати јединствену тачку приступа и магистралу за комуникацију са осталим порталима и системима државних органа који тренутно пружају електронске сервисе као што су еПорези, АПР, царина итд.

Остваривање права кроз компликоване управне поступке потребно је поједноставити. Уз комплетне, јасне и на интернету лако доступне информације о услугама, потребно је обезбедити висок ниво софистицираности што већег броја услуга и тиме остварити ефикасну електронску управу.

Општи циљеви Стратегије су: повећање задовољства корисника јавним услугама, смањење терета администрације за привредне субјекте и грађане, повећање ефикасности јавне управе употребом информационо-комуникационих технологија, национална и прекогранична интероперабилност (посебно са земљама ЕУ), повећање транспарентности и одговорности рада, јачање партиципације грађана у демократском одлучивању, заштита приватности података о личности и висок ниво безбедности, подршка и промовисање напредне, одрживе, свеобухватне и кориснички оријентисане електронске управе која ће бити подршка успостављању економије базиране на знању.

Стратегијом се наглашава значај коришћења националног Портала еУправа, развој интегрисаних електронских услуга и обједињавање постојећих.

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора