MENI

Naslovna » Usluge

Usluge

Prijava za korišćenje platforme za plaćanje - ePlaćanje+

Sistem za elektronsko plaćanje ePlaćanje+ je osmišlјen tako da pruži mogućnost integracije postupka plaćanja administrativnih taksi sa nezavisnim aplikacijama institucija koje samostalno nude elektronske usluge. To praktično znači da institucije imaju mogućnost da kompletno automatizuju proces podnošenja elektronskih zahteva, uklјučivši i online plaćanje, i time građanima i privredi olakšaju poslovanje sa administracijom. Ukoliko institucija nema pretenzija da samostalno razvija elektronske usluge koje bi integrisala sa sistemom ePlaćanje+, tada može kreirati elektronsku uslugu na Portalu eUprava. Tako kreirane elektronske usluge takođe koriste sistem ePlaćanje+.

Da bi ste pokrenuli postupak za prijavu za korišćenje platforme ePlaćanje + . Potrebno je da skinete Uputstvo u kojem imate detalјan postupak koji je potrebno dostaviti na adresu: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd

 

Prijava za saradnju na Portalu eUprava

Elektronska uprava daje mogućnost državnim institucijama da na lak i jednostavan način, svojim građanima i privredi, pružaju usluge putem Interneta. To podrazumeva smanjenje troškova, optimalan i efikasan rad i manje gužve na šalterima. Sadržaj, obrasci i procedura za uslugu su potpuno u nadležnosti institucija. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu vrši obuke i pruža stalnu tehničku podršku zaposlenima institucija koji su ovlašćeni da generišu i obrađuju usluge.

Da bi se državna institucija uklјučila u rad na Portalu potrebno je da imenuje jednu osobu koja će imati ovlašćenja i odgovornost za postavlјanje sadržaja, generisanje elektronskih usluga (formulara) i preuzimanje podnetih zahteva sa Portala eUprava.

Podatke imenovanih osoba potrebno je uneti u Izjavu o imenovanju odgovornih lica i prihvatanju uslova korišćenja Portala. Takođe je neophodno elektronski popuniti tabelu u prilogu za dobijanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata neophodnih za rad na Portalu.

Za uklјučivanje državnih organa za saradnju na Portalu eUprava, neophodna su sledeća dokumenta:

Putem elektronske usluge na Portalu (dugme "eUsluga") ili skenirane kopije popunjenih, potpisanih i overenih pečatom dokumenata dostaviti na adresu elektronske pošte: office@ite.gov.rs.

 

Zahtev za korišćenje RS-GOV TSA usluge izdavanja vremenskog žiga

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (pravni naslednik Direkcije za elektronsku upravu) ima izgrađenu infrastrukturu – RS-GOV TSA – za izdavanje vremenskih žigova za potrebe državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi Republike Srbije i upisana je u Registar Izdavalaca vremenskog žiga u Republici Srbiji. Usluge namenjene trećoj strani, vezane za proveru izdatih vremenskih žigova i pristup javnim informacijama o radu izdavaoca vremenskih žigova su slobodno dostupne svim zainteresovanima u skladu sa pravima i obavezama navedenim u RS-GOV TSA Politici izdavanja vremenskog žiga.

Uslugu možete podneti na stranici usluge Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu na Portalu eUprava ili na adresu institucije.

 

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu je preneo ovlašćenja i ovlastio Ružicu Nelki, za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa odredbama člana 38.st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04,54/07, 104/09 i 36/10).

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Kancelarije, može se podneti:

 • U pisanoj formi na adresu: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Nemanjina 11.
 • Elektronskom poštom
 • Ili usmeno na zapisnik u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Nemanjina 11., prijemna kancelarija, u vremenu od 9,00-12,00 časova.

Bitno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa kome se upućuje zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavlјanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac podnosi pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (u dalјem tekstu: Zahtev) Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Nemanjina 11. Kancelarija je dužna da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koji se saopštava u zapisnik i kao takav se posebno evidentira. Na ovakav zahtev primenjuju se isti rokovi, kao kada je zahtev podnet pismeno.

Zahtev mora sadržati naziv organa kome se upućuje zahtev, ime, prezime i adresu tražioca. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Kancelarije dužno je da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Uprava će doneti zaklјučak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Kancelarija je dužna da, baz odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ukoliko Kancelarija nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije ili mu na uvid stavi dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Kancelarija, zajedno sa obaveštenjem da će tražiocu staviti na uvid dokument, odnosno izdati kopiju tog dokumenta, obaveštava tražioca o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavlјena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a ukoliko ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da svojom opremom izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama Kancelarije. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument sa traženom informacijom je besplatan. Ukoliko Kancelarija izradi kopiju dokumenta, tražilac ima obavezu da, prema troškovniku koji je objavlјen u Uredbi o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006), plati naknadu nužnih troškova izrade kopije, i to: strana formata A4 naplaćuje se 3,00 dinara; strana formata A3 naplaćuje se 6,00 dinara; dokument u elektronskom zapisu: disketa-20,00 dinara, CD-35,00 dinara, DVD-40,00 dinara; dokument na audio kaseti-150,00 dinara; dokument na audio-video kaseti-300,00 dinara i pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik-30,00 dinara. Za ekspediciju kopije dokumenta, troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije.

Ukoliko Kancelarija ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće njega i tražioca u čijem se posedu, po saznanju Kancelarije, dokument nalazi.

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred Kancelarijom, može podneti žalbu Povereniku.

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora