MENI

Naslovna » Projekti » Portal e-Uprava

PORTAL e-UPRAVA

KAKO JE REALIZOVAN PROJEKAT "RAZVOJ I UNPAREĐENјE PORTALA e-UPRAVA"

Projekat je finansiralo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo (MTID), a Republički zavod za informatiku i internet je koordinator projekta i krajnji korisnik rešenja. Uvođenje novih rešenja eUprave podrazumevalo je i promenu zakonske regulative koju je iniciralo i sprovelo Ministarstvo.

Promocija portala eUprava je urađena uz učešće premijera, čime je i Vlada iskazala svoju podršku projektu.

 European IT Excellence Award

Portal eUprava predstavlјa veliki korak napred u razvoju eUprave u Srbiji. To je priznato i sa strane domaćih i stranih IT organizacija, pa je projekat nagrađen sa više domaćih i međunarodnih nagrada. Projekat razvoja i unapređenja Portala eUprava osvojio je nagradu European IT Excellence Award, koja predstavlјa jednu od najprestižnijih evropskih godišnjih nagrada u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u konkurenciji sa projektima iz čak 32 evropske zemlјe.

Republičkom zavodu za informatiku i internet, za projekat razvoja i unaređenja Portala eUprava dodelјena je nagrada "E-trgovina AWARD 2011", za doprinos razvoju e-trgovine i e-poslovanja u Republici Srbiji.

Društvo za informatiku Srbije dodelilo je plaketu za izvanredna dostignuća iz informatike u 2011. godini Republičkom zavodu za informatiku i internet, za projekat „Portal eUprava – unapređenje i razvoj funkcionalnosti. Za ovaj projekat dodelјena je PLAKETA DIS u kategoriji „razvijena i primenjena informatička usluga“.

 PC Press

 

U tradicionalnoj akciji časopisa PC Press, koja se sprovodi još od 1997. godine, Portal je proglašen za najbolјi u 2011. godini u kategoriji Servisi.

Portal eUprava je rezultat projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičkog zavoda za informatiku i Internet, sadašnjeg Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i Uprave za Digitalnu agendu, koja je organ u sastavu Ministarstva. Ove su institucije nosioci ovog projekta, koji je u realizaciji zapravo rezultat rada brojnih državnih institucija i lokalnih samouprava koje su na Portalu objavile svoje elektronske usluge i informacije vezane za usluge koje pružaju građanima i privredi.

Ovo je centralni projekat koji je započet krajem 2009. godine, prva faza je završena juna 2010. i kontinuirano se nastavlјa razvoj ovog infrastrukturnog projekta zbog njegovog značaja za ukupan razvoje elektronske uprave u zemlјi. Portal eUprava Republike Srbije predstavlјa centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi, a objavlјen je na adresi www.euprava.gov.rs. Korišćenjem Portala građanima je olakšana komunikacija sa državnim organima i celokupnom javnom administracijom u smislu lakšeg pronalaženja informacija i odgovarajućih formulara, kao i jednostavnijeg podnošenja zahteva i prijema rešenja i ostalih dokumenata. Naime, Portal eUprava omogućava da se određeni postupci pred javnom upravom, koji su se do sada obavlјali na šalteru, od danas mogu obaviti i od kuće, odnosno bez fizičkog dolaska na šalter.

Na Portalu je implementirana funkcionalnost elektronske identifikacije i potpisivanja pomoću svih važećih kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, u ovom trenutku postoje četiri sertifikovana tela koja izdaju elektronske sertifikate. Pravnim licima je, u saradnji sa Agencijom za privredne registre, omogućena automatska registracija na Portalu. U saradnji sa Upravom za trezor, Poštanskom štedionicom i Narodnom Bankom Srbije realizovan je i sistem koji omogućava elektronsko plaćanje taksi. Važan deo ovog sistema je i sistem za generisanje vremenskog žiga (Time Stamp Authority) koji je implementiran i dat na raspolaganje svim institucijama javne uprave.

Pristup uslugama je obezbeđen na tri načina preko životnih situacija, preko naziva usluga i preko institucije koja pruža uslugu. Sadržaj, obrasci i procedura za uslugu su potpuno u nadležnosti institucija, i u svakoj su obučeni zaposleni koji generišu i obrađuju usluge.

Usluge imaju deo koji daje informacije i elektronsku uslugu koja sadrži obrazac koji se može popuniti, informacije o taksi koju treba platiti, i mogućnost da se zahtev elektronski potpiše i podnese.

Funkcionalnost Moja eUprava omogućava registrovanim korisnicima da sami urede sadržaj vesti i informacija koje prate, kao i da prate statuse realizacija zahteva koje su podneli korišćenjem Portala. Na ovakav način građani i privreda mogu određene sadržaje i informacije prilagoditi svojim potrebama. U ovom trenutku Portal ima oko 38000 registrovanih korisnika fizičkih lica, a radi se na tome da se Portal učini korisnim i za pravna lica.

Trenutno na Portalu svoje usluge objavlјuje oko 100 organa državne uprave, republičkih organa i jedinice lokalne samouprave. Objavlјeno je preko 300 usluga od kojih je većina na nivou koji je veći od nivoa informacija, što znači elektronska usluga gde je omogućen download obrasca ili online podnošenja zahteva. Na Portalu je omogućeno i elektronsko potpisivanje dokumenta kao i plaćanje administrativnih taksi elektronskim bankarstvom i platnim karticama. Aktivnosti za omogućavanje plaćanja Visa, Master i Maestro karticama su u završnoj fazi, a plaćanje Dina Card je već u produkciji. Očekuje se da Agencija za privredne registre, Republički geodetski zavod i Ministrastvo unutrašnjih poslova prvi objave svoje usluge za koje će se realizovati mogućnost plaćanja taksi navedenim kanalima plaćanja. Na taj način se očekuje da Portal postane atraktivniji za korišćenje pravnim licima, a dugoročno i da podstakne razvoj elektronske trgovine i elektronskog plaćanja uopšte.

Za korišćenja Portala na Linkus platformama je kao tehnički uslov neophodno imati paket Adobovog čitača PDF fajlova.

Za Ubuntu (Debian) platformu to možete učini na sledeći način:

Preuzeti paket Adobovog softvera sa sledećeg linka.

Instalirati gdebi paket koji služi za instalaciju DEB paketa. Preko terminala potrebno je upisati komandu koja sadrži neophodan nivo administracije: sudo apt-get install gdebi

Nakon instalacije potrebno je da se pozicionirate u terminalu na mesto gde je skinut Adobov softver i izvršiti komandu u terminalu: sudo gdebi AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb

Ukoliko prilikom instalacije budu nedostajali određeni paketi i međuzavisnosti ukucajte sledeću komandu: sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libnss3-1d:i386 libnspr4-0d:i386 lib32nss-mdns* libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libstdc++6:i386

Završen je projekat unapređenja Portala, uz istovremenu kontinuiranu promociju i motivisanje organa državne uprave da postave usluge iz svoje nadležnosti u elektronskom obliku na Portal. Ovo unapređenje obuhvata uvođenje višejezičnosti Portala, unapređenje generatora usluga, obrađivačkog panela, ePristupačnosti kao iG2G usluge. Realizovano je unapređenje dela Portala za rad sa pravnim licima, unapređenje sistema za korisnike, sistema za izveštavanje, pregleda usluga po nadležnom organu, unapređenje modula eParticipacija, engleske strane Portala, eAnkete, eIsporuke i notifikacije putem sms poruka. Sistemi za eZakazivanje i ePlaćanje su integrisani sa Portalom će omogućuju korisnicima da elektronske usluge dobiju na visokom nivou kvaliteta.

Višejezičnost Portala obuhvata sadržaje i usluge na 5 jezika nacionalnih manjina.Sadržaji na Portalu su implementirani na Hrvatskom, Rusinskom, Rumunskom, Mađarskom i Slovačkom jeziku. Na jezicima manjina dostupne su pojedine elektronske usluge i obrasci, koje su i inače dostupne građanima opština u kojima su neki od ovih jezika zvanični. Postoji i engleska verzija Portala sa sadržajima i uslugama namenjenim stranim državlјanima. Usluge su prilagođene potrebama stranih državlјana koji borave u našoj zemlјi i stranim kompanijama.

Unapređenje generatora usluga obuhvata definisanje specijalnih poziva na broj, da bi se omogućilo automatsko rasknjižavanje sredstava na odgovarajući podračun kod Uprave za trezor i time omogućila notifikacija obavlјenog plaćanja elektronske usluge na Portalu. Pored postojećeg formata poziva na broj u nekim organima javne uprave zapažena je potreba za formiranje specijalnog poziva na broj koji sadrži indikator definisan od strane organa. Omogućeno je i grupisanje usluga prema zadatom kriterijumu, kao i implementacija internog šablona za elektronske usluge u okviru jedne institucije. Dalјe unapređenje generatora usluga omogućilo je preuzimanje informacija organa javne uprave putem Web Service-a kao i obezbeđivanje mehanizma mapiranja i automatskog slanja podataka po izvršenju usluge na Portalu.

Unapređenje sistema za obrađivače implementirano je na osnovu uočenih potreba tokom dosadašnjeg rada sistema i obuhvata mogućnost prikaza obrađivačkog panela prilagođenog potrebama obrađivača zahteva, osobe zaposlene u organu javne uprave koja ima pravo da vrši obradu podnesenih zahteva preko Portala. Unapređenje podrazumeva implementaciju radnih lista za instituciju, obrađivača, pregled najnovijih poruka, pregled zahteva koji su na čekanju, pregled reklamacija i žalbi korisnika, slanje više poruka odjednom i izbor korisnika kojima će biti poslata poruka, prikaz izvršenih usluga po statusima, deo namenjen za beleške obrađivača, obaveštenje o pristiglom zahtevu i prikaz usluga kojima ističe rok za plaćanje, kao i dodatno podsećanje korisnika na obavezu putem e-mail-a ili sms poruke.

Portal je, u smislu ePristupačnosti, implementiran u skladu sa W3C standardima, a u sklopu projekta unapređenja realizovan je sistem za konverziju teksta u audio format (text-to-speech), čime se omogućava osobama sa invaliditetom da koriste elektronske usluge. Takođe urađena je i optimizacija za pregled sadržaja Portala pomoću čitača ekrana (screen reader), kao i optimizacija navigacije i uvođenje prečica ka delovima sadržaja, optimizacija za pretraživače (SEO) i redirekcija putanja (URL Rewrtiting).

Usluge namenjene organima državne uprave (G2G) predstavlјaju deo Portala namenjen organima javne uprave na kome postoje životne oblasti i situacije koje su namenjene zaposlenima u oganima javne uprave, ali i ostalim korisnicima koji žele informacije ili kontakte. Generator usluga će biti modifikovan tako da omogućava kreiranje G2G usluga na isti način kao i za građanje i pravna lica.

Unapređenje rada sa pravnim licima obuhvatilo je realizaciju „Mape za potpisivanje“ pomoću koje ovlašćeno lice pravnog lica dobija spisak svih zahteva koje treba da verifikuje i potpiše. Ovlašćeno lice daje različita prava za administraciju drugim zaposlenima i time se podržava efikasno i bezbedno odvijanje poslovnih procesa u okviru pravnog lica koje koristi Portal za svoje poslovanje. Celokupan postupak je implementiran za pravna lica, kao i za organe javne uprave.

Unapređenje sistema za korisnike obuhvata unapređenje sistema notifikacija što znači da korisnik može da izabere tip notifikacije koji želi (poruke Portala, e-mail, sms) kao i učestalost notifikacije (sistemske poruke, poruke od institucije, administratora, samo određeni statusi poruke ili samo konačni statusi). Korisniku je omogućeno upućivanje reklamacije na izvršenu uslugu kao i komentarisanje usluga. Za elektronske usluge za koje se zahtevi podnose na obrascima koji se razlikuju samo u nekom podatku (npr. opština, budžetski račun) za korisnika je uveden dodatni nivo automatizacije tako da popunjava samo delove obrasca koji se razlikuju od već ranije popunjenog obrasca. Ovo je naročito korisno za pravna lica koja učestalo podnose zahteve koji se razlikuju u samo nekoliko podataka. Kreirana je bibilioteka dostupnih digitalnih obrazaca radi jednostavne pretrage, filtriranja i brzog pregleda svih javno dostupnih obrazaca na jednom mestu. Uvodena je arhiva elektronskih dokumenata, gde se mogu čuvati dokumenta koja se često koriste, kao i kalendar za korisnike gde će korisnik moći da vidi zakazane termine, rokove za plaćanje takse, rokove za obradu zahteva i slično. Kalendar ima i mogućnost notifikacije u svrhu podsećanja korisnika putem kanala komunikacije koji je korisnik odabrao (sms, e-mail, poruke Portala).

Sistem za izveštavanje se razvija zbog potrebe kontrole i izveštavanja o uslugama na Portalu, a usled trenda povećanja broja i korisnika i usluga. Ova funkcionalnost je namenjena korisnicima Portala iz organa javne uprave koji imaju administratorska prava na Portalu i koji mogu da zadaju kriterijume (filteri, grupisanja, sortiranja) na osnovu kojih će se formirati izveštaj.

Nova funkcionalnost, eZakazivanje, je potpuno integrisana u postojeće funkcionalnosti. Definisanje usluga za koje je omogućeno eZakazivanje vrši se prilikom generisanja usluge. Ovaj sistem uklјučuje i administraciju celokupnog podsistema, kreiranje usluge zakazivanja termina, proceduru pronalaženja i podnošenja zahteva i podsistem za izveštavanje i notifikaciju. Administriranje ovog sistema podrazumeva definisanje neradnih dana u kalendaru, intervala i radnih termina. Procedura zakazivanja termina za predaju zahteva podrazumeva unos više podataka o korisniku koji podnosi zahtev i izbor želјenog termina, u okviru ponuđenih slobodnih termina.

Sistem ePlaćanje+ za elektronsko plaćanje, će organi javne uprave mogu da koriste za svoje aplikacije, i nezavisno od Portala. Ovaj podportal omogućava jednostavnu integraciju sa postojećim informacionim sistemima javne uprave, lako dodavanje novih kanala plaćanja, kao i jednostavno dodavanje i ažuriranje elemenata plaćanja. Osim već realizovanih kanala plaćanja, e-banking i plaćanje putem platnih kartica, omogućiće se i plaćanje putem mobilnih telefona (m-plaćanje). Ovaj podsistem pruža dve mogućnosti korišćenja: Web Interface i Web Service. Web Interface se koristi kada ne postoji tehnička infrastruktura na strani organa javne uprave za korišćenjeWeb Service-a, ili kada kanal plaćanja ne podržava Web Service tehnologiju (npr.Internet Payment Gateway za DinaCard platnu karticu). Web Interface će biti realizovan kao specijalizovana strana podsistema ePlaćanje+, na koju zainteresovani organi javne uprave mogu da postave link i proslede joj neophodne parametre. Web Service je preferirani način komunikacije sa podsistemom ePlaćanje+ i namenjen je integraciji sa institucijama koje imaju veće tehničke mogućnosti i teže potpunoj automatizaciji.

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte  Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora