MENI

Naslovna » Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Koji je pravni osnov za pribavlјanje JMBG-a od korisnika na Portalu eUprava?

Pravni osnov za pribavlјanje JMBG-a od korisnika je na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 104/09 - dr. zakon) pripremlјena Izjava o privatnosti, koja je postavlјena na vidnom mestu na Portalu, a odnosi se na podatke o ličnosti koje Portal prikuplјa, način korišćenja i sigurnost tih podataka.

Da li se izdavanje vremenskih žigova naplaćuje i kome je namenjeno?

RS-GOV TSA izdaje besplatno vremenske žigove u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04), Pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009 za potrebe državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi Republike Srbije i upisana je u Registar Izdavalaca vremenskog žiga u Republici Srbiji.

Koje institucije i njihove internet prezentacije se ocenjuju smernicama?

Kada radna grupa odredi nove kriterijume koje će služiti za ocenjivanje internet prezentacija od Generalnog sekretarijata se traži lista organa koji će biti ocenjivani u sledećem periodu.

Zašto na Portalu eUprava ne postoje usluge za određene institucije ili sve usluge u okviru određenih institucija?

Na Portalu se samo nalaze institucije koje su sa Upravom potpisale Izjavu o saradnji i one usluge koje sama institucija nakon potpisivanja Izjave odluči da stavi na raspolaganju građanima, privredi i drugim državnim organima. Usluge na Portalu su u potpunosti i dalјe održavaju od strane ovlašćenih administratora institucija koje su postavile sopstvene usluge.

Od kog datuma se primenjuje objavlјena „Lista standarda interoperabilnosti v.1.0“ i ko su korisnici kojima je dokument namenjen?

Na osnovu ovlašćenja koja proizilaze iz: Zaklјučka Vlade Republike Srbije, 05 Broj: 345 – 11418/2013, od 10.01.2014. godine, kojim je usvojen Nacionalni okvir interoperabilnosti, određena je Drekcija za elektronsku upravu (kao pravni sledbenik Uprave za Digitalnu agendu) za koordinatora aktivnosti koje se sprovode u vezi sa usvojinim NOI, kao i Akcionog plana (2013-2014) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, određena je Direkcija za elektronsku upravu za sprovođenje cilјa: „Interoperabilnost i standardizacija“, da zajedno sa partnerima/državnim institucijama, sprovede aktivnost – uspostavlјanje i objavlјivanje Liste standarda interoperabilnosti.

Posebna radna grupa je sačinila dokument „Lista standarda interoperabilnosti v.1.0“ i u svom Izveštaju broj: 021-01-3/2014-01 od 06.06.2014. godine predložila da se na isti da saglasnost i odobrenje i za javno objavlјivanje.

Odlukom br. 119-01-37/2014-08/15 od 08.09.2014. godine, direktor Direkcije za elektronsku upravu daje saglasnost na konačni tekt dokumenta „Lista standarda interoperabilnosti v.1.0“, tako da je datum od kada se primenjuje dokument 08.09.2014. godine.

Na osnovu pozitivne ocene i zahteva Delegacije evropske unije, dokument je preveden na engleski jezik i zajedno sa verzijom na srpski jezik, nalazi se na adresi: http://www.deu.gov.rs/dokumenti/lista_standarda_interoperabilnosti/

Dokument je namenjen svim resursima državne uprave (čak i širem krugu javnog sektora), u procesu postizanja tehničke interoperabilnosti, a namenjen je :

 • Stručnim licima koja se bave IKT infrastrukturom na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • Operativna podrška IKT sektorima u organima državne uprave;
 • Svim dobavlјačima/pružaocima IKT usluga organima državne uprave.

Na koji način se vrši ažuriranje i revizija standarda u dokumentu?

Imajući u vidu da se tehnički standardi neprestano razvijaju, potrebno je uspostavlјenu Listu neprestano održavati i ažurirati. Uspostavlјena i objavlјena Lista standarda sadrži uglavnom spisak otvorenih standarda, sa kompletnom referencom za svaki preporučeni standard.

Za kontrolu ispravnosti linkova koji se odnose na standarde uspostavlјene dokumentom, imenovano je lice iz Direkcije, Rešenjem broj: 119-01-37/2014-08/16 od 01.10.2014. godine;

Proces uvođenja ili izmene statusa standarda definisan je u samom dokumentu. Predlog dopune/izmene može se obezbediti iz različitih izvora (ekspertske grupe, IT sektora iz državne uprave, kontakt forme, javnih diskusionih grupa ili od samih autora). Predlozi se dostavlјaju u formi zvaničnog zahteva Direkciji za elektronsku upravu, preispituju se od strane Komisije/ekspertske grupe, nakon čega se prihvaćeni predlozi uvršćuju u Listu standarda interoperabilnosti.

Koji su cilјevi eOlipijade i kada se ona završava?

Cilј događaja je promocija elektronske uprave na lokalnom nivou i povećanje broja elektronskih usluga koje se nude građanima i privrednim subjektima.

Takmičenje ima za cilј da aktivno uklјuči što veći broj građana i njihovih lokalnih samouprava da bi se korišćenjem elektrosnkih usluga postigla veća efikasnost i zadovolјstvo korisnika. Sa druge strane, jednostavnost procesa generisanja usluga otvoriće novi razvojni ciklus ne samo nacionalnog Portala već i drugih vidova komunikacije koje pruža Internet.

Rok trajanja eOlimpijade je do kraja februara kada će se najjaktivnijoj opštini uručiti prigodne nagrade.

Da li Direkcija omogućava klijentsku podršku za korisnike TSA?

Direkcija pruža tehničku podršku za funkcionisanje i eventualnog prekida rada sistema na kojima se nalazi infrastruktura TSA ali ne omogućava tehničku podršku sa klijentske strane usled različitih klijentskih aplikacija i mogućnosti korišćenja samog sistema o kojima korisnici sami donose usluge o korišćenju.

Da li je na Portalu eUprava omogućeno plaćanje online?

Portal je obezbedio tehničke preduslove oko plaćanja svih usluga na Portalu eUprava, preko različitih opcija plaćanja. Međutim, da bi se obezbedila mogućnost višekanalnog plaćanja preko platnih kartica i payment gateway-a moraju se dogovoriti viši državni organi i pravna lica koja obezbeđuju taj kanal plaćanja. Trenutno na Portalu je moguće generisanje uplatnica za svaku uslugu sa plaćanjem kao i korišćenja DINA kartice.

Šta donosi strategija razvoja elektronske Uprave?

Strategija razvoja eUprave definiše osnovne cilјeve, načela i prioritete unapređenja stanja elektronske uprave. Akcioni plan koji se donosi na osnovu Strategije obuhvata aktivnosti, nosioce aktivnosti, rokove za realizaciju, indikatore uspeha i finansijska sredstva neophodna za ostvarenje svake od aktivnosti. Strategija se zasniva na usvojenim opredelјenjima Vlade koji se odnose na razvoj informacionog društva i reformu državne uprave sadržanih u Strategiji razvoja informacionog društva u Republici Srbiji i Strategiji reforme javne uprave u Republici Srbiji.

Važan element Strategije je omogućavanje građanima da se javne usluge, u što većoj meri, koriste posredstvom interneta i to preko nacionalnog Portala eUprava (koji se nalazi na adresi euprava.gov.rs) koji će predstavlјati jedinstvenu tačku pristupa i magistralu za komunikaciju sa ostalim portalima i sistemima državnih organa koji trenutno pružaju elektronske servise kao što su ePorezi, APR, carina itd.

Ostvarivanje prava kroz komplikovane upravne postupke potrebno je pojednostaviti. Uz kompletne, jasne i na internetu lako dostupne informacije o uslugama, potrebno je obezbediti visok nivo sofisticiranosti što većeg broja usluga i time ostvariti efikasnu elektronsku upravu.

Opšti cilјevi Strategije su: povećanje zadovolјstva korisnika javnim uslugama, smanjenje tereta administracije za privredne subjekte i građane, povećanje efikasnosti javne uprave upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija, nacionalna i prekogranična interoperabilnost (posebno sa zemlјama EU), povećanje transparentnosti i odgovornosti rada, jačanje participacije građana u demokratskom odlučivanju, zaštita privatnosti podataka o ličnosti i visok nivo bezbednosti, podrška i promovisanje napredne, održive, sveobuhvatne i korisnički orijentisane elektronske uprave koja će biti podrška uspostavlјanju ekonomije bazirane na znanju.

Strategijom se naglašava značaj korišćenja nacionalnog Portala eUprava, razvoj integrisanih elektronskih usluga i objedinjavanje postojećih.

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora