МЕНИ

Насловна » Aрхива » Актуелности Дирекције за електронску управу из 2016. године

Актуелности

21. децембар 2016.


Одржана друга по реду Конференција „еУправа – Србија без редова и шалтера“

СА Е-УПРАВОМ ДО МОДЕРНИЈЕГ ДРУШТВА

Електронска управа ће наредне године бити један од ослонаца Владе Србије у реформи и модернизацији рада државне управе. У години која је проглашена за годину борбе против сиве економије, електронска управа биће значајна подршка активностима које ће се спроводити у сузбијању сиве економије. Због тога је њен развој један од приоритета Министарства државне управе и локалне самоуправе, Дирекције за електронску управу и Владе Републике Србије.

Ово је главни закључак конференције „еУправа – Србија без редова и шалтера“, која је данас одржана како би се кроз умрежавање и размену мишљења између најрелевантнијих представника државног, привредног, медијског и цивилног сектора додатно унапредио рад електронске управе у Србији.

 Са e-Управом до модернијег друштва

„У наредној години умрежићемо шест државних институција, што ће резултирати укидањем скоро седам милиона папира годишње, које су грађани до сада преузимали са разних шалтера. То ће означити и праву примену Закона о управном поступку. Биће то основ за смањење непотребне бирократије и трошкова и значајна уштеда времена за све наше грађане и привреднике“, рекao je na отварању Конференције државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Жељко Ожеговић.

„На почетку мандата најавила сам да ће развој еУправе бити један од приоритета рада Министарства. Задовољна сам оним што смо успели да урадимо у претходна четири месеца и желим да искористим ову прилику да потврдим да ће сва породилишта у Србији закључно са 01. јануаром бити део система е-Беба, како смо и најавили. У контактима са колегама из иностранства који су увели електронску управу много пре нас, уверила сам се да она не само да олакшава и поједностављује живот грађанима једне земље већ је један од кључних механизама за модернизацију сваког друштва. Очекујем да ће се то десити код нас и ја ћу са мојим тимом посвећено радити на томе“ – изјавила је министарка Ана Брнабић.

Конференција „еУправа – Србија без редова и шалтера“ одржава се другу годину заредом поводом обележавања националног дана еУправе. Организовали су је Министарство државне управе и локалне самоуправе, Дирекција за електронску управу, Привредна комора Србије, НАЛЕД, Америчка привредна комора (AmCham) уз подршку РНИДС-а, УНДП-а и Телекома.

Поставићемо темеље мГовернмента и са комјутера еУправа ће се спустити и на мобилне телефоне наших суграђана. Тако ћемо интензивирати комуникацију између државе, грађана и привреде. Радићемо на томе да држава настави да отвара своје податке и учини их доступнима за најширу јавност. Ускоро ће са радом почети велики национални портал који ће све те податке објединити на једном месту“, рекао је Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу и захвалио се учесницима и партнерима у организацији Конференције.

 Са e-Управом до модернијег друштва

Потпредседник Привредне коморе Србије Мирослав Милетић поручио је да за чланице тог удружења јака еУправа значи мање административних препрека, повољнију пословну климу и бржи раст привреде.

У оквиру овогодишње Конференције одржана бројне презентације, као и два динамична панела Опен дата – отворене могућности за сваког од нас и више мГовернмента мање сиве економије. Кроз разговор о отвореним подацима гости скупа сазнали су колико су подаци које држава отвори за најширу јавност значајни не само за пословање приватног сектора и Државе, већ и за грађане Србије, као крајње кориснике. У динамичној дискусији, учесници панела посвећеног мГовернменту открили су измеђуосталог и како ћемо се против сиве економије ускоро борити мобилним телефонима.

За следећу годину је најављен редизајн портала е-Управа, обзиром да решење које је направљено пре неколико година треба значајно унапредити према потребама корисника.

8. децембар 2016.


Дијалог Србије и Албаније на четвртом глобалном самиту Партнерства за отворену управу

Отварањем националних података до бољих прилика у региону

Директор Дирекције за електронску управу Душан Стојановић разговарао је данас, у оквиру четвртог глобалног самита Партнерства за отворену управу (ПОУ) у Паризу, са Миленом Харито, министарком за иновације и државну управу Републике Албаније о унапређењу сарадње и прилика у региону кроз процес отварања државних података. Овај састанак одржан је уз помоћ и подршку РЕСПА-е (Regional School of Public Administration).

Овогодишњи Самит окупио је више од 3.000 представника из 80 земаља. Државе учеснице представиле су резултате постигнуте у смањењу корупције кроз увођење концепта отворене управе и учествовале у дијалозима који за циљ имају унапређење регионалне и глобалне сарадње на овом пољу.

 Отварањем националних података до бољих прилика у региону

 „Србија је током прошле године почела са спровођењем Иницијативе за отворене податке. Уз помоћ наших партнера из УНДП-а израђен је велики национални Портал, по узору на француски. Објединиће све отворене податке Државе, а са радом би требало да почне до краја ове године. Очекујемо да ће примена концепта отворених података утицати на смањење корупције, повећање транспарентсности и јачање поверења између грађана, привреде и државе“, истакао је Стојановић, док је Харито додала да ће широка примена отворених података у Албанији довести до стварања боље и стабилније пословне климе.

„Бољитак који отварање националних података носи за сваку државу, уједно је бољитак за цео регион. Брза и транспарентна размена информација, довешће до отварања нових и унапређења рада постојећих компанија које послују на територији нашег региона“, додала је

Након разговора, представници Србије и Албаније договорили су подршку, размену искустава и сталну сарадњу на пољу отварања националних података.

8. децембар 2016.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Дирекцији за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17.  став (1), чл. 20. став (1) и (2) и чл. 21.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање  радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


I Орган у коме се радна места попуњавају:

Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Београд, Дечанска 8а.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за стручну подршку функционисања електронске управе у Групи за подршку, Одсек за развој електронске управе и стандардизацију, у Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе,  у звању саветник, под редним бројем 94. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе
– 1 државни службеник.

Опис послова: Учествује у праћењу подршке усклађивања и унапређења и функционисања информационог система и  инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; прати прописе у области развоја и функционисања информационог система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; сарађује са државним органима, органима аутономне покрајине, органима јединица локалне самоуправе и јавним службама у вези примене стандарда, процедура и критеријума у увођењу информационо-комуникационих технологија; прати примену прописа у области информационо-комуникационих технологија; учествује у припреми периодичних планова и извештаја о реализацији усвојених планова; учествује у предлагању мера подршке у вези унапређења развоја и функционисања информационог система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; врши послове администратора и оператора на систему за електронско издавање временског жига; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку, и тo: 

 • Познавање Закона о електронском документу и Закона о електронском потпису - усмено;
 • Познавање рада електронске управе у Републици Србији и региону – усмено;
 • Познавање Смерница за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в. 5.0 – усмено;
 • Познавање рада на рачунару – практичном провером рада на рачунару првера рада на Microsoft office пакетима,
 • Знање енглеског језика – усмено и
 • Вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Дечанска 8а.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Дечанска 8а, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Ружица Нелки, телефон 3340-737.

Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 21. децембра 2016. године, са почетком у 10:00 часова, у Београду, у просторијама Дирекције за електронску управу, Београд, Дечанска 8а. 

 

НАПОМЕНЕ

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на web страници Дирекције за електронску управу: www.deu.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола

3. децембар 2016.

Јутрос почела примена најновијег сертификата на националном порталу Е-Управа

 Јутрос почела примена најновијег сертификата на националном порталу Е-Управа

Дирекција за електронску управу прибавила је ССЛ сертификат који ће наставити да обезбеђује највиши ниво заштите личних података грађана и сигурности електронских комуникација и он се од данас примењује на Порталу еУправа.

„Ово је још један пример добре сарадње јавности, медија и Mинистарства да смо препознали да код грађана постоји зебња од злоупотребе личних података услед чега смо додатно убрзали процес набавке и имплементације ССЛ сертификата који је иначе био планиран,“ изјавила је министарка Ана Брнабић. „Грађани могу бити сигурни да су њихови подаци безбедни и позивам их да користе услуге портала Е-Управе и тако многе административне обавезе заврше од куће, без непотребног чекања пред шалтерима“, каже Брнабић.

Подсећамо да су, према резултатима најрелевантнијег глобалног теста провајдера информационе безбедности „SSL Labs“ сертификати националног Портала еУправа имали високу Б оцену до јануара ове године. Тада је уведен нови протокол и Дирекција за електронску управу је одмах започела процес набавке ССЛ сертификата базираних на најновијим алгоритмима и протоколима.

Дирекција за електронску управу помно прати развој и раст еУправе и у сваком тренутку се стара да лични подаци корисника буду максимално заштићени – чак и приликом комуникације и размене информација са другим органима јавне управе“, истакао је Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу и подсетио да од оснивања до данас на Порталу еУправе није забележен ни један безбедносни инцидент, што доказује да су подаци корисника били добро заштићени и до сада.

Додатни разлог за набавку новог сертификата је што постојећи  сертификат издат од стране Поште Србије, више не препознају водећи Интернет претраживачи као што су Chrome, Safari, Firefox i Windows Explorer. Због овога су се корисници сусретали са упозоравајућим порукама о томе да њихова конекција није безбедна, иако је размена података била заштићена према свим признатим прописима.

„Претходни Сертификат Поште Србије прибављен је као најједноставније решење за чију набавку није било потребно расписивање тендера. Иако технички исправан и до сада препознат, самом сертификату престала је да важи подршка водећих Интернет прегледача – означавајући приступ овом сајту небезбедним. Нови сертификат је уклонио опасност од незаштићене конекције и сада је сигурност Портала оцењена са највишом оценом А, што немају ни водеће банке које обављају финансијске трансакције за грађане.“, додао је Стојановић.

Сертификат је на Портал постављен још у среду, а његова потпуна примена окончана је у ноћи између петка и суботе. Као додатна мера предострожности, на порталу еУправе постављено је упозорење намењено свима који без претходне сагласности отварају налоге у име трећих лица. Дирекцији су се јављали грађани чији матични број је неко претходно употребио, на пример приликом регистрације кола и у том случају они нису могли да  отворе налог, јер их трећа лица која су овакве услуге обављала у њихово име о томе претходно нису обавестила. Сада на порталу постоји упозорење, а Дирекција позива све грађане који имају то искуство је да јој се директно обрате.

Следећа фаза унапређења портала еУправе, који користи све већи број грађана, је комплетан функционални редизајн, како би портал био прегледнији и једноставнији за употребу, кажу у Дирекцији за електронску управу.

24. новембар 2016.

На портал еУправа пристигло више од 100.000 захтева за издавање нове картице здравственог осигурања

На национални Портал еУправа пристигло је више од 100.000 захтева за замену старе књижице за нову картицу здравственог осигурања, од како је ова услуга пуштена у рад 11. новембра. Отворено је око 90.000 нових налога, са којима еУправа у овом часу броји више од пола милиона активних корисника.

Дирекција за електронску управу истиче да су, и поред рекордно великог броја захтева и нових корисника, сви лични подаци грађана заштићени и у потпуности безбедни. 

Као што је већ најављено, прибављени су и ССЛ сертификати који обезбеђују највиши ниво заштите личних података грађана и сигурности електронских комуникација.

Безбедност личних подата грађана апсолутни је приоритет Дирекције за електронску управу. Подсећамо да од оснивања до данас на Порталу није забележен ни један безбедносни инцидент, што доказује да су подаци корисника добро заштићени.

Национални портал еУправа јавности је доступан од јуна 2010. године и налази се на адреси www.euprava.gov.rs. Тренутно, броји више од пола милиона активних корисника. Подношење захтева за издавање нове картице здравственог осигурања, онлине упис деце у вртиће, заказивање термина за личну карту и возачку дозволу, поручивање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, регистрација возила и замена возачке дозволе, тренутно су најпопуларније од укупно 300 различитих електронских услуга.

17. новембар 2016.

Број налога у 2016. години утростручен

Дирекција за електронску управу постигла циљ: Више од пола милиона активних корисника националног портала еУправа

Број налога на националном Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs) у последњих једанаест месеци готово је утростручен – са више од 300.000 нових, овај сајт тренутно има више од 516.000 активних корисника.

Најпопуларнија услуга на Порталу у овом часу је замена старе здравствене књижице за нову картицу здравственог осигурања. За само шест дана, од како је ова услуга пуштена у рад, налоге на националном Порталу еУправа отворило је 75.304 нових корисника, а захтев за издавање нове здравствене исправе поднело је укупно 78.627 грађана.

Нову е-услугу највише су користили Новобеограђани, и са ове општине пристигло је око 7.000 захтева. Нешто мање, односно 6.700 поднето је у Новом Саду. Трећа по реду општина са највећим бројем, тачније 4.700 упућених захтева је београдска Чукарица.

„Ова услуга резултат је ефикасне реакције на преоптерећеност и гужве на шалтерима РФЗО-а, јер смо грађанима желели да понудимо савремени сервис који им сада омогућава да ову обавезу обаве од куће. Актуелне, квалитетне и сврсисходне услуге су оно на чему ћемо наставити да радимо. Верујемо да ћемо тако оправдати поверење више од пола милиона грађана регистрованих на порталу еУправа и да ћемо на тај начин повећати број активних корисника“, поручила је Ана Брнабић, министарка државне управе и локалне самоуправе.

„Велики број активних корисника који непрекидно расте за нас је доказ да електронску управу у Србији развијамо на прави начин. Замена старе књижице за нову картицу здравственог осигурања представља својеврсну револуцију у државној администрацији. Ова сложена е-услуга не само да грађанима омогућава да картице здравственог осигурања поруче у потпуности онлајн, већ и да их добију испоруком на одабрану адресу, без потребе да и једном посете шалтер“, рекао је Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу.

Онлајн упис деце у предшколске установе на територији Града Београда, заказивање термина за личну карту и пасош, поручивање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, као и регистрација возила на овлашћеним техничким прегледима и замена возачке дозволе су, уз замену старе за нову картицу здравственог осигурања, тренутно најпопуларније од 300 различитих електронских услуга које постављају 104 државна органа. За шест година постојања, на национални Портал еУправа пристигло је више од четири милиона захтева грађана.

Национални Портал еУправа јавности је доступан од јуна 2010. године као најједноставнији начин да се смање редови, избегне корупција, а повећају транспарентност и ефикасност у раду.

11. новембар 2016.

Дирекција аплелује на кориснике да буду стрпљиви

За 24 сата стигло 24 000 захтева за eлектронске картице здравственог осигурања преко портала еУправа

 За 24 сата стигло 24 000 захтева за eлектронске картице здравственог осигурања преко портала еУправа

Дирекција за електронску управу обавештава јавност и кориснике да је у последњих 24 часа предато 24 000 захтева за замену старе  здравствене књижице за нову електронску картицу.

Услед огромног броја пристиглих захтева, рад националног Портала еУправа (www.euprava.gov.rs) од јуче је радио отежано због великог интересовања за услугу. Дирекција апелује на кориснике да буду стрпљиви и подсећа их да је крајњи рок за подношење захтева за издавање електронске картице здравственог осигурања 31. децембар.

Кораци у подношењу захтева за замену старе здравствене књижице за нову електронску картицу здравственог осигурања :

Идите на веб страницу: www.euprava.gov.rs

 1. Кликните на банер на почетној страници Портала еУправа. Одаберите филијалу или испоставу на основу податка из старе здравствене књижице;
 2. Попуните електронски образац (образац је доступан и на језицима мањина). У овом кораку се можете одлучити да ли желите да нову картицу здравственог осигурања преузмете лично, или да вам буде достављена на адресу на којој сте пријављени у бази РФЗО, односно адресу која је понуђена као опција на екрану; Апелујемо на грађане да уколико попуњавање захтева дуго траје онда може доћи до проблема и услуга ће бити обустављена, па је потребно да корисник потуно изађе из интернет прозора, поново га отвори и покрене услугу од почетка.
 3. Након тога, добићете генерисану уплатницу; НАПОМЕНА:  уплату је потребно извршити према инструкцијама добијеним преко Портала (број рачуна и позив на број);
 4. Након извршене уплате, на свом профилу, на Порталу еУправа, можете пратити статус захтева: када је прокњижена уплата, када је РФЗО узео захтев у обраду, као и када је РФЗО израдио картицу здравственог осигурања.
 5. Када је картица израђена, добићете информацију на свом профилу на Порталу еУправа, односно путем мејла или СМС-а (уколико сте ту опцију подесили на свом корисничком налогу на Порталу еУправа) да можете да је преузмете, или да вам је послата на одабрану адресу.

Уколико постоји проблем приликом отварања налога или пријаве на постојећи налог, молимо Вас да нас контактирате на office@deu.gov.rs .

Подсећамо грађане да ће се приликом уношења ЛБО броја, сви подаци повући из базе РФЗО у којој се налазе сви осигураници који се воде на носиоца осигурања. Уплатница ће се генерисати за све чланове који се воде на осигураника, цена издавања једне картице је 400 РСД и 69 РСД су трошкови доставе, уколико се корисник одлучи за ову опцију.  

Нашим најстаријим суграђанима смо омогућили прави кориснички сервис за  електронско подношење захтева уз помоћ ГУ Београда и студената Факултета организационих наука. Тимови ће од понедељка, бесплатно, ићи по домовима за старе који припадају ГУ Београд и уз наше најстарије суграђане предавати захтеве за издавање нове здравстене књижице.

Грађани који су већ уплатили износ таксе а нису предали захтев на филијалама РФЗО, могу да понове захтев преко Портала и да поново и плате, уз избор да ли желе  доставу на одабрану адресу или не. Првобитну уплату могу повратити стандардном процедуром повраћаја административне таксе.

Дирекција за електронску управу апелује на кориснике да приликом уплате трошкова за израду нове електронске картице здравственог осигурања следе  инструкције са Портала еУправа.

Напомињемо да ће, када је реч о грађанима који захтеве подносе online, РФЗО почети са процедуром израде нове електронске картице тек пошто добију информацију о уплати на жиро рачун и по позиву на број из генерисане уплатнице коју корисници аутоматски добијају на Порталу еУправа.  


У складу са чл. 60. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) донет је Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату  јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. Гласник РС бр. 16/2016 и 49/2016). Првилником је у Поглављу 11. Повраћај јавних прихода, члан 28. утврђен поступак за повраћај  јавних прихода у случају више или погрешно уплаћених јавних прихода.

11. новембар 2016.

Дирекција аплелује на кориснике да буду стрпљиви

Портал eУправа повремено отежано ради због великог броја захтева за издавање нове електронске картице здравственог осигурања

Дирекција за електронску управу обавештава кориснике да је, услед огромног броја пристиглих захтева за издавање нове електронске картице здравственог осигурања, рад националног Портала еУправа (www.euprava.gov.rs) од јутрос повремено отежан. За два  сата од како је ова услуга пуштена у рад, више од две хиљаде грађана поднело је захтев за замену старе здравствене књижице за нову. До 15 часова, захтев за нову књижицу предало је више од 10 000 грађана.

Дирекција апелује на кориснике да буду стрпљиви и подсећа их да је крајњи рок за подношење захтева за издавање електронске картице здравственог осигурања 31. децембар.

Молимо грађане да пре позивања еУправе покушају следеће кораке.

 1. Идите на страницу www.euprava.gov.rs
 2. Сачекајте да се страница поново очита.  Потражите банер који води ка услузи, у горњем десном углу насловне странице Портала.

9. новембар 2016.

Од четвртка подношење захтева за електронске картице здравственог осигурања могуће и преко портала еУправа

 Од четвртка подношење захтева за електронске картице здравственог осигурања могуће и преко портала еУправа

Грађани који до сада нису поднели захтев за замену старе здравствене исправе за нову електронску картицу здравственог осигурања, од четвртка 10. новембра ће имати могућност то да ураде и путем Националног портала еУправа (www.euprava.gov.rs). Цела процедура je једноставна и прилагођена корисницима са основним познавањем рада на рачунару. Новом услугом предвиђена је и могућност доставе новог документа на адресу на којој је подносилац захтева пријављен у бази Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) и та адреса ће бити понуђена као опција приликом попуњавања захтева.

Трошкови израде износе 400 динара по једној здравственој картици, за грађане који желе лично да је преузму у надлежној филијали РФЗО. Грађани који се определе за доставу здравствене картице на одабрану адресу, уплаћују износ од 469 динара за једну здравствену картицу. Уколико грађани желе да изврше услугу и за више чланова своје породице који су преко њих осигурани, на једној уплатници ће бити износ за плаћање за све чланове породице за које је поднет захтев.

Због заштите података, РФЗО ће достављати коверат са картицом посебно за свако лице. Уколико приликом доставе, подносилац захтева не буде на наведеној адреси, биће му остављено обавештење где може накнадно да преузме картицу.

Грађани који су већ уплатили износ таксе а нису предали захтев на филијалама РФЗО, могу да понове захтев преко Портала и да поново и плате, уз избор да ли желе  доставу на одабрану адресу или не. Првобитну уплату могу повратити стандардном процедуром повраћаја административне таксе. (1 ***)

„Нова услугa електронско подношење захтева за замену здравствених књижица резултат је заједничког рада Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС), Министарства здравља, Дирекције за електронску управу и Републичког Фонда за здравствено осигурање и настала је као брз и ефикасан одговор на апеле грађана због редова на шалтерима. Пошто је овај сервис намењен свим грађанима, желим да најавим да ће од среде студенти Факултета организационих наука (ФОН) попуњавати захтеве за најстарије житеље и на тај начин уместо њих завршити процедуру“, изјавила је Ана Брнабић, министарка државне управе и локалне самоуправе.

Републички фонд за здравствено осигурање позива грађане да нове здравствене картице поруче путем националног Портала еУправа и подсећају да је Законом о здравственом осигурању  прописан  крајњи рок за подношење захтева 31. децембар.

Кораци у подношењу захтева за замену старе здравствене књижице за нову електронску картицу здравственог осигурања :

 1. Идите на веб страницу: www.euprava.gov.rs
 2. Кликните на банер на почетној страници Портала еУправа. Одаберите филијалу или испоставу на основу податка из старе здравствене књижице;
 3. Попуните електронски образац (образац је доступан и на језицима мањина). У овом кораку се можете одлучити да ли желите да нову картицу здравственог осигурања преузмете лично, или да вам буде достављена на адресу на којој сте пријављени у бази РФЗО, односно адресу која је понуђена као опција на екрану;
 4. Након тога, добићете генерисану уплатницу; НАПОМЕНА:  уплату је потребно извршити према инструкцијама добијеним преко Портала (број рачуна и позив на број);
 5. Након извршене уплате, на свом профилу, на Порталу еУправа, можете пратити статус захтева: када је прокњижена уплата, када је РФЗО узео захтев у обраду, као и када је РФЗО израдио картицу здравственог осигурања.
 6. Када је картица израђена, добићете информацију на свом профилу на Порталу еУправа, односно путем мејла или СМС-а (уколико сте ту опцију подесили на свом корисничком налогу на Порталу еУправа) да можете да је преузмете, или да вам је послата на одабрану адресу.

(1***) У складу са чл. 60. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) донет је Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату  јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. Гласник РС бр. 16/2016 и 49/2016). Првилником је у Поглављу 11. Повраћај јавних прихода, члан 28. утврђен поступак за повраћај  јавних прихода у случају више или погрешно уплаћених јавних прихода.

4. новембар 2016.

Одржан састанак Радне групе за спровођење Стратегије развоја еУправе

Састанак Радне групе за израду акционог плана за период од 2017 до 2018. године за спровођење Стратегије развоја е-управе одржан је данас згради Палате Србија. На састанку су разматрани предлози активности за унапређење еУправе у великом броју државних институција као и листа е-сервиса који ће бити уведени у наредним годинама.

Дискутовало се о могућности да у наредним годинама имамо еУправу у којој би било могуће нпр. да је могућа аутоматска пријава уговора о раду, електронска регистрација привредних друштава, као и електронски увид у документа АПР-а од стране јавних бележника и службеника катастра. Базе података судова би требало умрежити ради веће транспарентности статуса предмета и ефикасније размене података. Биће рађено на успостављању механизама за размену информација између виших судова и извршитеља, и почеће се са увођењем регистара е-простор, е-катастар и е-порези на имовину.

 Одржан састанак Радне групе за спровођење Стратегије развоја еУправе

Очекивања су да ће пореска управа моћи да службеним путем прибави сву неопходну документацију од Републичког геодетског завода, за доказе о власништву. Управа ће електронским путем бити умрежена са јавним бележником и катастром, а софтвер за обједињену процедуру и повезивање са катастром непокретности биће унапређен. Радиће се и на увођењу електронског царињење и могућност да се локалне таксе и накнаде плаћају преко Портала еУправа.

Председавајући Радне групе Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу, на састанку је подвукао значај даљег рада на потпуној дигиталној трансформацији Србије.

„Србија је до сада показала изузетан развој еСервиса, и показала да је еУправа најбољи алат за транспарентан рад државе, борбу против корупције, и што је најважније задовољство грађана и привреде. Због тога нас у наредној години чека велики и важан задатак – увођене великог броја сврсисходних еУслуга које ће додатно олакшати свакодневицу грађана и побољшати пословање бизнис сектора“, истакао је Стојановић.

 Одржан састанак Радне групе за спровођење Стратегије развоја еУправе

На основу дискусије на састанку и достављених нових предлога активности и евентуалних сугестија и коментара, биће израдјена радна везија АП која ће бити доступна за други круг консултација. Планирано је да документ буде донет на седници Владе до краја 2016. године. Настављен је рад на изради Акционог плана. Дефинисани су жељени резултати и приоритетне активности, како би се за највећи број њих обезбедило финансирање у процесу израде буџета за наредну годину.

Радна група је формирана у мају ове године са задатком да прати спровођење Акционог плана и Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2015-2018. године. Чине је представници свих ресорних министарстава Републике Србије, Дирекције за електронску управу, Генералног секретаријата Владе РС, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког геодетског завода, Управе за заједничке послове републичких органа, као и парнтнери из државног, невладиног сектора, Наледа, Америчке Привредне Коморе и Привредне Коморе Србије.

Приоритетна активност радне групе је израда Акционог плана за период 2017-2018. године.

4. новембар 2016.


Директор Дирекције за електронску управу Душан Стојановић отворио конференцију #БИЗИТ2016

„Модерна е-Управа је темељ за експанзију и дигиталну трансформацију бизнис сектора“

Директор Дирекције за електронску управу Душан Стојановић отворио је у среду у београдском Клубу посланика трећу конференцију БИЗИТ, посвећену примени информационо-комуникационих технологија у пословању.

Овогодишњи #БИЗИТ2016 у фокус је поставио актуелну тему дигиталне трансформације пословања која не обухвата само уплив нових технологија у све поре нашег живота, већ и промену пословних навика свих учесника у пословним процесима.

У тренутку када стижу фантастични резултати са разних светских листа, важно је напоменути и једну листу коју потписују Уједињене Нације, а која је неоправдано запостављена.

 „Модерна е-Управа је темељ за експанзију и дигиталну трансформацију бизнис сектора“

„ Србија је према укупном индексу развоја еУправе 2014. била на 69, а ове године налази се на 39. позицији ранг листе УН-а, што је највећи скок на нашем континенту. Налазимо се на првом месту у региону и 17. у свету по основу оцене е-партиципације – укључивања грађана у јавне расправе, коментарисању закона и одлука државних органа путем интернета. За нас је једна од најважнијих оцена Студије развој еСервиса – њихове зрелости и квалитета. По овом критеријуму смо 24 од 193 земље-чланице УН, док смо у Европи од 43 земље заузели 14. место. Овогодишња студија је још један је доказ да смо на добром путу и да еУправа у Србији непрекидно напредује“, рекао је Стојановић.

Стратешки и законодавни оквири, како је додао први човек Дирекције, затим развој економије базиран на знању, истраживању и развоју, као и сервиси базирани на искуству корисника, неопходни су елементи даљег развоја наше земље на путу дигиталне трансформације.

 „Модерна е-Управа је темељ за експанзију и дигиталну трансформацију бизнис сектора“

“Свесни смо да развој електронске управе има велики утицај на свакодневицу наших грађана и пословање целокупног приватног сектора. Остварење циљева које смо поставили - повећање ефикасности и транспарентности, унапређење и унифицирање пословних процеса, привлачење нових инвеститора, трансформација сервиса јавне управе и дата-дривен говернмент … довешће до повећања поверења и задовољства грађана, али и темеља за експанзију и дигиталну трансформацију бизнис сектора“, додао је Стојановић.

На овогодишњој дводневној #БИЗИТ2016 конференцији тематски су биле заступљене основе дигиталне трансформације које би требало брзо да оспособе квалитетне кадрове за нову еру пословања у компанијама, али и у финансијском сектору, медијима и образовању. Представљена су и најсавременија решења која пословање подижу на виши ниво.

23. октобар 2016.

Предаја захтева за електронске здравствене књижице ускоро и преко еУправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Министарство здравља желе да обавесте грађане да ће они који до сада нису поднели захтев за замену старе здравствене књижице за електронску ускоро, а најкасније од средине новембра моћи то да ураде и путем националног Портала еУправа (www.euprava.gov.rs). Подршку ресорним министарствима у овом пројекту пружају Дирекција за електронску управу и Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО).

Због огромних редова на шалтерима и реагујући на апеле грађана који стижу министарству, МДУЛС је ово уврстио као хитну иницијативу у свој рад. Овим путем желимо да обавестимо грађане да у овом тренутку више нема потребе да чекају за пријаву замене на шалтерима јер ће у најкраћем року ову услугу моћи да затраже од државе од куће.

Електронска процедура замене постојећих здравствених књижица за картицу здравственог осигурања (КЗО) завршава се у шест једноставних корака:

 1. Корисник преко Портала еУправа, након што се улогује или отвори свој налог, одлази на услугу РФЗО Подношење захтева за картицу здравственог осигурања;
 2. Корисник пронађе филијалу РФЗО у општини на којој је пријављен и попуни електронски образац за издавање нове књижице;
 3. Корисник добија аутоматски генерисану уплатницу од 400 динара за плаћање таксе;
 4. Уплатница садржи јединствени позив на број који је неопходно навести приликом плаћања таксе. У овом тренутку она може бити плаћена путем еБенкинга, мБенкинга или одласком на шалтер поште или банке;
 5. Када информација о извршеној уплати стигне у РФЗО почиње се са израдом картице здравственог осигурања;
 6. Корисник добија обавештење путем СМС-а када може подићи документ у својој филијали РФЗО-а.

Корисници треба да знају да уколико преко њиховог осигурања право на здравствено осигурање остварује још неки члан породице, такса ће бити увећана за још 400 динара по особи. Важно је напоменути да уколико не измире новчану надокнаду за све чланове породице за које су унети подаци, а који се воде на корисника осигурања, корисник ће морати да оде лично у филијалу РФЗО како би комплетирао предају захтева за чланове породице.  

Крајњи рок за подношење захтева за издавање нових здравствених исправа је 31.12.2016. и до сада је захтев поднело свега нешто више од трећине грађана Србије.

Национални портал еУправа налази се на адреси www.euprava.gov.rs од 2010. године. Тренутно броји више од 400.000 активних корисника. Приступ порталу је бесплатан и отворен за све грађане Србије, а сналажење је лако и прилагођено људима са основним познавањем рада на рачунару.

18. октобар 2016.


Велики напредак наше земље у овогодишњој студији Уједињих нација

Србија забележила најбржи раст електронске управе у Европи

Од свих држава у Европи Србија је забележила најбржи раст електронске управе у последње две године, показала је студија Уједињених нација за 2016. годину. Док је, према укупном индексу развоја еУправе, наша земља 2014. била на 69, ове године налази се на 39. позицији глобалне ранг листе УН-а. Скок од чак 30 места највећи је забележен на нашем континенту.

Студија Уједињених нација о развоју електронских управа њених држава-чланица, показала је и да се Србија налази на првом месту у региону када је реч о е-партиципацији – укључивању њених грађана у јавне расправе, коментарисање закона и одлука државних органа, путем Интернета. На глобалној ранг листи, наша земља према овом критеријуму заузима високо 17. од укупно 193 места.

 „Овогодишња студија УН-а још један је доказ да смо на добром путу и да еУправа у Србији непрекидно напредује. Резултати показују прогресиван раст - наших корисника, броја услуга и државних органа и локалних самоуправа, али и квалитета нашег рада. Свакако, за нас је једна од најважних оцена Студије развој еСервиса – њихове зрелости и квалитета. По овом критеријуму смо 24 од 193 земље-чланице Уједињених нација, док смо у Европи од 43 земље заузели 14. место“, изјавио је поводом објављивања резултата Студије Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу и додао да овако високу позицију еУправа не дугује само Дирекцији, већ и њеним партнерима - Пореској управи, АПР-у, Царини, Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Укупан индекс развоја еУправе Србије је у студији оцењен као „веома висок“, и према овом критеријуму наша земља се, на глобалном нивоу, нашла на 39. позицији. Посматрајући регион, нешто развијеније системе еУправе имају Словенија, позиционирана на 21. месту и Хрватска која се налази на 37. месту ранг листе Уједињених нација. Мање развијени су Црна Гора која је на 47, Македонија на 69. и Босне и Херцеговина на 92. позицији.

Овогодишња студија развијености еУправа држава – чланица девета је по реду, коју од 2001. године објављују Уједињене нације. У њој је детаљно анализирано колико су држве при УН напредовале у коришћењу електронских управа. Студија мери ефикасност националних е-управа у достављању основних услуга из укупно пет сектора – просвете, здравства, рада и запошљавања, финансија и социјалних питања.

Национални портал еУправа се налази на адреси www.euprava.gov.rs од 2010. године.Тренутно броји више од 400.000 активних корисника. Приступ порталу је бесплатан и отворен за све грађане Србије, а сналажење је лако и прилагођено људима са основним познавањем рада на рачунару.

 Цело истраживање и упоредне анализе, можете пронаћи на следећим линковима:

 1. http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
 2. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/151-Serbia

29. септембар 2016.

Услуге е-Управе у Србији користи готово 99 одсто фирми

Електронске сервисе јавне управе користило је готово 99 одсто фирми у Србији током 2016. године, што је раст од четири процента у односу на прошлу годину - показује истраживање Републичког завода за статистику (РЗС). Е-сервисе је у претходној години употребило 95, а током 2014. године 92 одсто компанија у нашој земљи.

Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу, истакао је да ова статистика најбоље говори у прилог томе да је еУправа постала користан и незаобилазан алат у свакодневном пословању домаћих компанија.

„Развићемо нове електронске сервисе и учинићемо све да е-услуге учинимо доступним и корисницима мобилних телефона. Наш циљ је да еУправа постане доступна свима, на сваком месту и у сваком тренутку. Свесни смо одговорности и велике улоге коју има еУправа у ефикасном функционисању и развијању бизнис сектора“, изјавио је Стојановић и додао да готово сви расположиви подаци и статистике потврђују да, уместо пред шалтерима и у редовима, грађани Србије све чешће користе интернет за обављање послова са државним органима.

Национални портал еУправа јавности је доступан од јуна 2010. године и налази се на адреси www.euprava.gov.rs. Тренутно, броји више од 400.000 активних корисника. Заказивање термина за личну карту и возачку дозволу, поручивање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, регистрација возила и замена возачке дозволе, тренутно су најпопуларније од укупно 300 различитих електронских услуга

27. септембар 2016.

Отварање података – императив за све државе у процесу дигиталне трансформације

Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу данас је одржао предавање Отворени подаци, отворена држава – задовољни грађани и привреда у оквиру XXIII Фестивала информатичких достигнућа Инфофест који се ове године, под слоганом Чудесни кључ, одржава у Будви.

Стојановић је, у оквиру предавања, истакао да би отварање података требало да буде императив за сваку државу која пролази кроз дигиталну трансформацију. Овај процес олакшава свакодневицу грађана, пословање привредног сектора, и утиче на стварање једног потпуно новог тржишта.

- Отворени подаци значе отворене могућности. Грађани уз помоћ њих могу да нађу потребне информације о јавном превозу, здравству, лековима… Компаније, са друге стране, ове податке могу да користе како би унапредиле и прошириле своје пословање. Отварање података води и у отварање нових радних места, што директно утиче на повећање друштвеног производа – рекао је Стојановић и додао да и држава има јасан интерес у отварању података – транспарентније пословање, информисане, активне и задовољне грађане.

Први човек Дирекције додао је да ће нови портал Владе Србије, на који ће у будућности бити постављани сви подаци државних институција, почети са радом до краја октобра.

- Портал је израђен по угледу на француски, који спада у ред најуспешнијих свету и први је у Европи. На њему ће се у будућности наћи сви подаци које ми, као државни органи прикупљамо по надлежностима. То је наш први корак у овом важном процесу – истакао је он.

Као један од учесника панела Дигитално друштво и оперативни домети електронске управе, Стојановић се осврну на велики успех који је електронска управа Србије забележила у овогододишњој студији Уједињених нација.

- Од свих држава у Европи Србија је забележила најбржи раст електронске управе у последње две године. Док је, према укупном индексу развоја еУправе, наша земља 2014. била на 69, ове године налази се на 39. позицији глобалне ранг листе УН-а. Скок од чак 30 места највећи је забележен на нашем континенту. То је за нас велико признање и доказ да смо на правом путу у стварању модерне еУправе која је заиста у служби грађана и привреде – изјавио је Стојановић.

Инфофест је, већ деценијама, једна од најзначајнија регионална манифестација из области информационих и комуникационих технологија, која, сваке године, окупи више од 1.000 појединачних учесника - представника државних органа, јавних предузећа, образовања, финансијских институција, сектора енергетике.

16. септембар 2016.

Рад нашег националног портала е-управа примећен у свету

Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу данас је на свечаном отварању регионалне конференције о трендовима у телекомуникацијама и медијима #Дигитал2016 истакао да је рад националног Портала еУправа у последње две године примећен не само у Србији и околини, већ и у свету. Он је додао и да је држава засигурно на правом путу када је у питању дигитална трансформација.

Стојановић се на самом почетку излагања осврнуо на овогодишњу студију Уједињених нација о степену развијености еУправа код 193 држава-чланица, према којој је национални Портал Србије направио велики искорак и значајно напредовао у последње две године.

„Србија се налази на првом месту у региону, када је реч о е-партиципацији, односно учешћу њених грађана у процесима управљања и владања преко националног Портала еУправа. На глобалној ранг листи, по овом критеријуму заузимамо високо 17, од укупно 193 места“ рекао је Стојановић и додао да је индекс развоја еУправе наше земље у студији оцењен као „веома висок“, и да смо према овом критеријуму на 39. позицији глобалне ранг листе.

Директор Дирекције је рекао да би јавна управа требало бити реформисана, и да надаље функционисати као бизнис сектор. Нови кадрови би требало запошљавати у складу са резултатима које су постигли у каријери и јасним циљевима јавних управа.

„Наставићемо да радимо и на дигитализације државе која је увелико почела. У наредној години Дирекција ће израдити платформу за употребу сервиса еУправе и путем мобилних телефона. Са партнерима из телекомуникационог сектора радићемо и на зачецима Mgovernment-а у Срби, тако да за две године имамо функционалну апликацију еУправе и на мобилним телефонима“, рекао је он.

На свечаном отварању конференције #Дигитал2016 окупљенима се обратио и Denis Keefe, амбасадор Велике Британије у Београду. Он је рекао да је дигитална дипломатија још један начин за обављање редовних дипломатских активности.

„ Погледајте којом брзином се сваке секунде мења дигитални свет. Дигитал је био алат за борбу против исламске државе, помаже у промоцији људских права. Нажалост, у протеклих годину дана се десило и неколико озбиљних ситуација које су тестирале наше канцеларије“, објаснио је амбасадор.

Подсетимо, овогодишњи #Дигитал2016 осмишљен је као дводневна конференција, у оквиру које ће 15. и 16. септембра, бити одржано више од 15 различитих радионица, панела, предавања и презентовања студија случаја, на тему дигитализације, друштвених мрежа, спортских права, оглашавања, стања у медијима у Србији...

Међу учесницима наћи ће се представници најрелевантнијих домаћих и страних медија, као и компанија - BBC-а, CNN-а, FOX-а, Disney-а, VISA-е, Телекома, Теленора...

Други дан конференције, са почетком у 9.30 часова, отвориће Kyle Scott, амбасадор САД у Београду.

Програм конференције са списком учесника можете наћи на http://www.color.rs/digital2016/

7. септембар 2016.

MGOVERNMENT – Услов да Србија остане на добром путу дигиталне трансформације

Када је реч о дигитално трансформацији, наша земља је на правом путу, а да би тако и наставила, пословање и канале комуникације Државе потребно је хитно пребацити и на мобилне уређаје - поставити темеље mGovernment-a у Србији, истакао је Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу на радионици “Дигитална трансформација”, која је, у оквиру 11. Бледског стратешког форума, окупила представнике националних електронских управа из читавог региона.

На овогодишњем скупу који је одржан са циљем да се кроз дијалог и примере добре праксе укаже на значај и нове могућности дигиталне трансформације и њену улогу у процесима регионалног повезивања, Стојановић је изјавио да је анализирајући основна четири стуба дигитализације, јасно да је трансформација у Србији одавно почела. Чињеница да у нашој земљи има вишеструко више кориника мобилних телефона, од корисника рачунара, јасно говори о правцу даљег развоја.

„Мобилна платформа је супериорна код корисника, односно наших суграђана. Потребе и захтеве наших клијената, а за државу то су грађани и привреда, су све гласнији. Они очекују да све е-сервисе учинимо доступним и једноставним. Tо је могуће само кроз увођење mGovernment-a. Због тога ће то и бити један од главних циљева Дирекције за електронску управу у наредном периоду“, истакао је Стојановић.

Он је искористио прилику и да се осврне на процес отварања података и велики национални портал на којем ће они бити груписани, а који ће Србија добити крајем октобра.

„Концепт опен дата већ се увелико развија. Држава убрзано отвара податке, и Србија се спрема да понесе траку најбољег почетника у региону када су отворени подаци у питању“, рекао је Стојановић.

Након званичног обраћања представника електронских управа, државе – учеснице скупа приступиле су потписивању регионалној иницијатива за убрзање процеса дигитализације. Документ чији је циљ јачање конкурентности привреда, унапређење регионалне сарадње и чвршће међусобно повезивања компанија Балкана, испред наше земље потписао је Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије.

Овај документ предвиђа низ заједничких активности - од истицања значаја развоја дигитализације, повећања дигиталне писмености и унапређења инфраструкуре, до учешћа пословних асоцијација у изради прописа.

"Примена савремених дигиталних технологија и дигитализација услуга и процедура олакшаће комуникацију привреде и државе, и компанија међусобно, на националном и регионалном нивоу. То је и предуслов за повећање ефикасности јавног сектора и побољшања укупних услова пословања", рекао је Чадеж.

Овогодишњи Стратешки форум Блед одржан је 5. и 6. септембра под називом „Очување будућности“. Окупио је седам стотина гостију из 50 држава, који су имали прилику да учествују у око 20 различитих радионица и панел дискусија посвећених европским интеграцијама, питањима безбедности, квалитета воде, енергетске ефикасности, дигитализације, туризма…

На форуму је, у оквиру радионице "Западни Балкан: да ли је ЕУ и даље фактор привлачења?" измеђуосталих учествовао и Ивица Дачић, министар спољних послова Републике Србије.

21. јун 2016.

80.000 нових корисника Националног портала еуправа

Број налога на Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs) у последњих шест месеци увећан је за готово 30 одсто - са 80.000 нових, овај сајт тренутно броји више од 380.000 активних корисника. Online упис деце у предшколске установе на територији Града Београда, заказивање термина за личну карту и пасош, поручивање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, као и регистрација возила на овлашћеним техничким прегледима и замена возачке дозволе, тренутно су најпопуларније од укупно 300 различитих електронских услуга које постављају 104 различита државна органа.

За шест година постојања, на национални Портал еУправа пристигло је више од три ипо милиона захтева грађана, док је почетком маја у рад пуштена нова е-услуга израђена за потребе Града Београда - online упис деце у предшколске установе. Захваљујући њој, уместо у редовима и пред шалтерима готово 10.000 родитеља је захтев за упис деце у вртиће поднело путем интернета – попуњавањем једног обрасца и без прилагања додатних докумената.

„Online упис деце у предшколске установе прва је услуга захваљујући којој родитељи нису морали да чекају у редовима и пред шалтерима, како би држави доставили своје и личне податке деце. Она је пример ефикасних и корисних е-услуга које ћемо развијати у најскоријој будућности“ истакао је Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу и још једном се захвалио свим корисницима еУправе који разумеју важност овог портала и подржавају напоре Дирекције да створи беспапирну и једношалтерску државну аминистрацију.

Он је подсетио и да је један од кључних и стратешких циљева Дирекције за електронску управу је стварање функционалног система, у којем државне институције документа и податке о грађанима размењују између себе.

Национални Портал еУправа јавности је доступан од јуна 2010. године, као најједноставнији начин да се смање редови, избегне корупција, а повећају транспарентност и ефикасност у раду. Упркос одсуству закона који регулишу област електронске управе, као и мањку финансијских средстава, број градова и општина, као и грађана и пословних субјеката - корисника Портала, непрекидно расте.

Од самог оснивања, Дирекција за електронску управу била је домаћин, организатор и гост бројних конференција на тему развоја ИТК. Данас је један од кључних носилаца информатичког развоја у Србији.

14. јун 2016.

Велики број општина и даље игнорише захтеве приспеле путем Порталa еУправа

Поводом великог броја необрађених захтева које су грађани, путем еУправе упутили општинама и градовима, Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу сазвао је хитан састанак са начелницима 29 општина и градова које имају услуге на Националном порталу.

Стојановић је на састанку истакао да је недопустиво да се, и поред уступања бесплатног сервиса и подршке, државне институције представљају као сервис грађана и привреде, а заправо игноришу захтеве грађана приспеле путем Портала.

„Национални портала осмишљен је тако да грађанима, али и запосленима у општинама у Србији, уштеди време и донесе већи комфор. еУправа значи већу транспарентност и ефикасност, и смањује могућност корупције“, истакао је директор Дирекције за електронску управу и додао :

„Очигледно је да су се неке локалне самоуправе боље организовале од осталих, у пружању електронских услуга грађанима. Због тога је важно да препознамо потешкоће са којима се сусрећу приликом рада на Порталу, као и начине да их превазиђу. Општине и градови морају да покажу висок степен одговорност и ажурности, а Дирекција је ту да им пружи сву потребну подршку.“

Иначе, према прикупљеним подацима Дирекције за електронску управу, грађани су, у првој половини 2016. године, путем Националног портала еУправа послали укупно 2.108 захтева општинама и градовима на територији Србије, од чега је 1.592 обрађено, 172 заведено, 129 одбијено, а 215 их још увек није у процесу обраде.

Град Београд налази се далеко испред других општина са чак 1.099 приспелих и 1.088 обрађених захтева. За њим следе Ниш са укупно 516 и Панчево са 166 online упита. Иако овогодишњи подаци, са једне стране указују на висок ниво одговорности и ажурности поједниних општина, забрињава и релативно велики број оних који од почетке године нису обрадили ни један захтев приспео путем Портала, попут Крушевца,  Деспотовца, Ужица, Врања, Зрењанина, Вршца, Ваљева, Зајечара, Пријепоља, Неготина, Косијерића, Александровца.

Радни састанак организован је у циљу унапређења електронске управе на локалном нивоу - идентификације најоптималнијих механизама и услова за ефикасно пружање услуга на Порталу еУправа. На њему су изнети предлози за могуће видове подршке локалним самоуправама које имају тешкоће у остваривању обавеза из своје надлежности.

На састанку је представљена и иницијатива за унапређење електронске услуге на локалном нивоу базирана на оценама усаглашености веб презентација локланих самоуправа са „Смерницама за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе в 5.0“

22. мај 2016.

Скоро 10.000 захтева за онлине упис деце у предшколске установе

Рекордан број пријава путем Националног портала еУправа


Током овогодишњег конкурса на Национални портал еУправа www.euprava.gov.rs, пристигао је рекордан број од 9.919 захтева за упис деце у предшколске установе на територији Београда. Захваљујући новој е-услузи документа која су до сада била потребна за упис заменио један online образац, што је родитељима уштедело време и новац за таксе, а Граду више од четири милиона динара, само на трошковима штампања папира.

 Скоро 10.000 захтева за онлине упис деце у предшколске установе

Сандра Пантелић, начелница Управе Града Београда истакла је да је поносна на своје суграђане који су показали да разумеју значај, али и све предности online  уписа деце у предшколске установе.

“ Ово је важан и велики корак ка беспапирној једношалтерској управи Београда, која је очигледно потреба свих његових становника. Подсећам да је Град већ дигитализовао 156 својих услуга. Позивам све грађане Београда да наставе да користе наше е-услуге и тако уштеде време, новац и избегну чекање у редовима и пред шалтерима”, рекла је начелница и додала да ће Град наставити традиционално добру сарадњу са Дирекцијом за електронску управу на развијању нових и сврсисходних е-сервиса.

Током трајања конкурса на стотине грађана свакодневно је тражило подршку и инструкције запослених у Дирекцији за електронску управу. И поред тога, тим Дирекције успео је да, у два наврата, унапреди услугу online  уписа.

“ У току целог процеса, грађани Београда имали су подршку Дирекције да заврше процес online уписа деце, а најчешћа питања су била у вези података који су потребни за упис, јер се дешавало да се, примера ради, унесе погрешан матични броj.” 

Захваљујући online  упису деце у вртиће, грађани Београда у овом конкурсном року могли су да, уместо у редовима и пред шалтерима, своју децу упишу у предшколске установе и путем интернета, односно портала еУправа (www.euprava.gov.rs).

Важно је напоменути да је ова услуга помогла и онима који су ипак изабрали шалтер, јер ни они нису морали да посећују ПИО фонд и Матичне службе, већ су све завршавали на шалтерима предшколских установа.

Подсећамо да ће даљи ток пријаве тећи уобичајеним путем, као и да ће родитељи, чија деца не буду уписана у жељену предшколску установу, путем Портала добити електронску одбијеницу. Уз помоћ ње и поново путем еУправе моћи ће да упишу дете у један од приватних вртића са територије Града Београда.

Ова услуга резултат је заједничког рада Министарства државне управе и локалне самоуправе, Дирекције за електронску управу, Града Београда, Министарства привреде – Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), као и Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања – ПИО Фонда.

април 2016.

Онлине пријава деце у предшколске установе грађанима Београда доступна од априла

Уместо у редовима и пред шалтерима, грађани Београда ће од априла ове године децу моћи да уписују у предшколске установе и преко интернета, путем Националног портала еУправа. Сва документа која су до сада била потребна за пријаву замениће један образац. Цео процес биће бржи, једноставнији и у потпуности бесплатан.

Online упис деце у предшколске установе настао је као резултат заједничког рада Министарства државне управе и локалне самоуправе, Дирекције за електронску управу, Града Београда, Министарства привреде - ЦРОСО, као и Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања- ПИО Фонда.

Захваљујући новој услузи Града Београда, родитељима ће бити довољан рачунар и интернет конекција да попуне и пошаљу захтев за упис детета у предшколску установу. Пријаву ће моћи да предају из удобности свог дома или канцеларије, у време које им одговара. Родитељи у Београду више неће морати да прибављају и физички достављају документацију.

Процес предаје захтева за упис детета у предшколску установу преко Националног Портала еУправа одвијаће се кроз два једноставна корака – попуњавањем и слањем пријаве. За слање захтева довољно је само да корисник отвори налог на порталу еУправе.

-   Образац за упис детета у предшколску установу на територији Београда моћи ће да се преда и физички, у предшколској установи, али без потребе да грађани уз њега подносе друга документа. Ово је велики успех свих учесника на овом пројекту који су изградили систем, у оквиру којег институције између себе размењују податке о грађанима. Даљи ток пријаве тећи ће уобичајеним путем – после предаје захтева, комисија коју има свака предшколска установа ће одлучивати о захтеву за упис детета у вртић, без обзира на начин на који је пристигао – рекао је градоначелник Београда.

-  Само у Београду, на годишњем нивоу се одштампа више од 35.000 папира у сврхе уписа деце у вртиће и oво је велика уштеда за буџет.

Овај процес је вишеструко корисан, јер доноси бројне финансијске уштеде грађанима и држави, а са друге стране не кошта ништа - нема трошкова израде. Упис деце у вртиће је одличан пример безпапирне размене докумената између државних институција. У целом овом процесу се смањују административне процедуре и бирократија, а грађанима омогућава да брзо и једноставно обаве своје послове са државним органима, што је нешто што сам најављивао и за шта се Дирекција за електронску управу залаже, изјавио је Душан Стојановић који је на челу ове институције.

Нов систем уписа деце у предшколске установе штеди време и новац грађанима, али и држави и позивамо све остале градове да омогуће својим суграђанима исте погодности које пружа и Град Београд.

17. март 2016.

Двомилионити захтев пристигао на Национални портал Е-Управа

Јубиларни двомилионити захтев данас је пристигао на Национални портал еУправе, што потврђује да, уместо пред шалтерима и у редовима, грађани Србије све чешће користе интернет за обављање послова са државним органима. Број активних корисника Портала тренутно броји 340.000, што је за готово 40.000 више у односу на период од пре шест месеци.

Заказивање термина за личну карту и возачку дозволу, поручивање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, регистрација возила и замена возачке дозволе, тренутно су најпопуларније од укупно 300 различитих електронских услуга.

Овај јубилеј доказ је да грађани препознају и користе бројне предности Националног портала – већи комфор, уштеде у времену и новцу. Тим који стоји иза еУправе непрекидно ради на њеном унапређењу. Крајем протекле године започели смо за борбу за увођење online плаћања и наставићемо тренд развоја нових електронских услуга. Грађани и представници привреде препознају наш труд, што се види кроз број активних корисника који непрестано расте – истиче Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу.

Национални портал еУправа јавности је доступан од јуна 2010. године и налази се на адреси www.euprava.gov.rs. Тренутно, на њему са активна 104 органа државне управе која објављују 300 услуга. У прошлој години путем еУправе обављено је милионито продужење регистрације возила.

11. фебруар 2016.

Раст националног дохотка и нова радна места

Представљен овогодишњи извештај Светске банке о развоју


Дигитализовање услуга Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање, Фонда за здравствено осигурање, Агенције за привредне регистре и кључних министарстава, планирано за 2016, повећаће ефикасност и олакшати рад привредног сектора у Србији, најављено је на данашњем представљању студије Светске банке за текућу годину, односно „Светског извештаја о развоју“ у просторијама Привредне коморе Србије.

На овогодишњи представљању извештаја Светске банке, који је уједно и најважнија годишња студија ове институције, најављено је и да ће уступање отворених државних података приватном сектору довешће до стварања потпуно нових грана индустрије, нових радних места и раста бруто националног дохотка и до 2. 5 одсто.

У оквиру уводног обраћања, Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу, рекао је да Влада Србије ради на увођењу дигитализације и електронских сервиса, и у том смислу је окренута и према грађанима и привреди.

- Окренути смо и ка унутрашњем уређењу државе, што се види и кроз друге процесе који нису само везани за електронску управу”, рекао је он и додао да је важно бавити се дигитализацијом пословних процеса.

Стојановић је додао и да Дирекција већ сада може да дигитализује готово сваки процес који постоји има смисла.

- Већ кроз саму примену недавно усвојеног Закона о управном поступку који најзад предвиђа потпуну интероперабилност, односно ситуацију у којој државне институције између себе размењују податке о грађанима и компанијама, рад представника привредног сектора биће значајно олакшан. Уз то планирано је дигитализовање свих оних услуга које ће рад компанија учинити још ефикаснијим – додао је директор Дирекције за електронску управу и искористио прилику да позове представнике привредног сектора да наставе дијалог са Дирекцијом и тако дођу до нових идеја и нових и сврсисходних е-услуга.

-  На нашу иницијативу из уз подршку наших партнера, Држава је најзад почела да отвара податке према приватном сектору. Они су уједно и највреднија ствар коју можемо да уступи привредном сектору, јер нуде неограничен број могућности – од нових радних места, до потпуно нових грана у индустрији – објаснио је Стојановић.

Уз Душана Стојановића, на представљању овогодишње студије Светске банке говорили су и Тонy Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у Србији, као и Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије, а одржане су и две панел дискусије о везама модерних технологије и привредног сектора, односно државне управе. 

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора