MENI

Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti - septembar 2018. godine

Aktuelnosti

27. septembar 2018.

Sve više institucija smešta opremu i podatke u Državni data centar

CROSO NOVI KORISNIK DRŽAVNOG DATA CENTRA

Danas je izvršeno smeštanje opreme i podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u Državni data centar. Tom prilikom direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Doc. dr Mihailo Jovanović i direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nebojša Tomić, obišli su prostorije Centra u kome je smeštena rezervna baza podataka CROSO, sa oko 5 miliona podataka osiguranih lica i osiguranika Republike Srbije, koji je u skladu sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima.

 CROSO NOVI KORISNIK DRŽAVNOG DATA CENTRA

„Državni data centar predstavlja centralno mesto u kome se smešta ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije, kao i oprema državnih organa, koji je po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu. Centar ispunjava Tier 3+ standard, a usluge Centra se pružaju u skladu sa bezbednosnim standardom ISO 27001, kao i standardima kvaliteta ISO 9001 i kvalitetom pružanja usluga ISO 20000. Visoka tehnička pouzdanost Državnog data centra ogleda se u obezbeđenom napajanju električnom energijom sa tri nezavisna izvora, sistemom dizel-električnih agregata i sistemom za neprekidno napajanje, što omogućava autonomiju rada centra od čak 48 sati.” izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Doc. dr Mihailo Jovanović.

U Državnom data centru se od ranije nalazi i oprema Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa 30 miliona podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, a do kraja godine će se naći i knjiga državljanstva u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

 CROSO NOVI KORISNIK DRŽAVNOG DATA CENTRA

Takođe, otpočele su i pripreme za izgradnju sekundarnog Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka - Data Centar koji će doprineti neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka iz registara, kao i razvoju budućih usluga. Na taj način unaprediće se dodatno rad javne uprave što će ubrzati procedure i pojednostaviti svakodnevni život građana i poslovanje privrede. Izgradnja ovog Centra proglašena je kao projekat od strateškog značaja od strane Vlade Republike Srbije.

„Sa izgradnjom sekundarnog Državnog data centra u Kragujevcu, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, planira da svoje poslovanje kompletno prebaci na sekundarnu lokaciju, kako bi omogućili neometano funkcionisanje svih servisa i usluga koje pružamo građanima, privredi i državi” istakao je direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nebojša Tomić.

 CROSO NOVI KORISNIK DRŽAVNOG DATA CENTRA

Do međusobne saradnje u vezi sa korišćenjem svih usluga koji Državni data centar pruža, došlo je na obostrano zadovoljstvo, jer je oprema smeštena u prostoru koji je posebno projektovan i izgrađen za tu namenu, a centralizacijom državne infrastrukture pomažemo i racionalizaciji budžeta – kako po pitanju korišćenja postojećeg državnog hardvera i softvera, tako i po pitanju budućih investicija.

25. septembar 2018.

Srbija druga zemlja u Evropi koja je uspostavila državni Oracle Cloud

Državni Oracle Cloud - moderna i sigurna platforma elektronske uprave za pružanje efikasnih usluga građanima, privredi i državi i zaštitu privatnosti podataka

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije i kompanija Oracle, posredstvom sertifikovanih partnera, potpisali su državni ugovor o nabavci hardvera i licenci koji će državnoj upravi omogućiti objedinjavanje, centralizaciju i konsolidaciju baza podataka i softverskih proizvoda na kojima se zasnivaju neke od najbitnijih evidencija u Srbiji - registar građana, ličnih karti, adresnih podataka, sistem za objedinjavanje i razmenu podataka unutar državnih organa i mnogih drugih. Centralizacija najbitnijih državnih IT sistema je omogućena zahvaljujući najsavremenijem IT sistemu - Državnom Oracle Cloud sistemu, koji predstavlja modernu i sigurnu platformu za razvoj državne uprave kao efikasnog servisa građana i privrede.

Srbija je zahvaljujući tome postala prva zemlja u centralo-istočnoj Evropi, a druga u Evropi posle Velike Britanije koja je uspostavila Državnu Oracle Cloud infrastrukturu.

 Državni Oracle Cloud - moderna i sigurna platforma elektronske uprave za pružanje efikasnih usluga građanima, privredi i državi i zaštitu privatnosti podataka

Prvim Državnim ugovorom sa kompanijom Oracle obezbeđene su najbolje cene za sve državne organe koji koriste ovo IT rešenje, u odnosu na ranije pojedinačne nabavke, čime su načinjene značajne uštede u budžetu. Naime, ovim ugovorom država će ostvariti uštedu od oko 2 miliona evra kroz centralizovanu nabavku hardvera, licenci i usluga, a uvođenjem Državnog Oracle Cloud centra i njegovom eksploatacijom u narednom periodu ostvariće se dodatna korist kroz smanjenje troškova održavanja, upravljanja i migracije podataka.

Neke od primena Državnog Oracle Cloud sistema je uspostavljanje centralnog informacionog sistema 145 lokalnih poreskih administracija, optimizacija i reforma IT sistema uprava u sastavu Ministarstva finansija - Uprave za trezor, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranje, kao i reforma upisa u katastar nepokretnosti i katastar podzemnih vodova kroz uvođenje eKatastra.

 Državni Oracle Cloud - moderna i sigurna platforma elektronske uprave za pružanje efikasnih usluga građanima, privredi i državi i zaštitu privatnosti podataka

„Kreiranje Državnog Oracle Cloud -a omogućava potpunu privatnost podataka građana, jer ni jedan podatak ne može izaći van Državnog data centra Kancelarije za IT i eUpravu. Država je ovom investicijom dobila sistem kojim može lakše da upravlja, a koji garantuje sigurnost. Centralizacijom su, takođe, napravljene uštede u budžetu koje iznose oko 2 miliona evra za korišćenje IT infrastrukture – hardvera, licenci i usluga“, izjavio je Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

„Uveliko je poznato da su domaći IT stručnjaci veoma cenjeni širom sveta te smatramo da je ovim konkretnim postupcima Vlada Republike Srbije pokazala jasnu inicijativu i ostvarila konkretne korake ka digitalizaciji i standardizaciji sistema državne uprave. Izborom najnovijih, svetski priznatih tehnologija, Kancelarija za IT i eUpravu zauzeće lidersko mesto u regionu, mesto koje mu uveliko pripada, i omogućiti našim IT stručnjacima da rade na najmodernijim sistemima čime će država dugoročno omogućiti bolje uslove svim svojim građanima i ujedno smanjiti odliv stručnjaka“, ovom prilikom je izjavio Vladimir Knežević, generalni direktor kompanije Oracle Srbija  Crna Gora d.o.o.

20. sеptеmbаr 2018.

Dr Мihаilо Јоvаnоvić nа Мinistаrskој kоnfеrеnciјi о visоkоtеhnоlоškоm kriminаlu i infоrmаciоnој bеzbеdnоsti

Dirеktоr Kаncеlаriје zа IТ i еUprаvu, Dоc. dr Мihаilо Јоvаnоvić, dаnаs је prisustvоvао i оdržао prеzеntаciјu nа Мinistаrskој kоnfеrеnciјi о visоkоtеhnоlоškоm kriminаlu i infоrmаciоnој bеzbеdnоsti (Ministerial Conference on High-Tech Crime and Information Security) „Pоvеži sе sigurnо“ kоја sе оdržаvа u Bеоgrаdu, u Pаlаti Srbiја.

Kао učеsnik, dirеktоr Kаncеlаriје је prеdstаviо nаdlеžnоsti, prојеktе i аktivnоsti Kаncеlаriје zа IТ i еUprаvu kао i аktuеlni prојеkаt „Jаčаnjе kаpаcitеtа lоkаlnih sаmоuprаvа u primеni rеgulаtivа u оblаsti zаštitе pоdаtаkа о ličnоsti i infоrmаciоnе bеzbеdnоsti“, kојi sе rеаlizuје u sаrаdnji sа Kаncеlаriјоm pоvеrеnikа zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti, NАLЕD-оm kао i kоmpаniјаmа iz Sаvеzа zа еUprаvu NАLЕD-а.

 Dr Мihаilо Јоvаnоvić nа Мinistаrskој kоnfеrеnciјi о visоkоtеhnоlоškоm kriminаlu i infоrmаciоnој bеzbеdnоstiе

Dirеktоr Kаncеlаriје prеdstаviо је dоbiјеnе rеzultаtе аnаlizе upitnikа snimlјеnоg stаnjа IKТ rеsursа u оrgаnimа јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе, kао znаčајnоg dеlа аktivnоsti prојеktа, nаkоn čеgа је plаnirаnо sprоvоđеnjе pоstupаkа bеzbеdnоsnih prоvеrа infоrmаciоnih sistеmа оrgаnа јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе.

Dr Мihаilо Јоvаnоvić cе nа krајu оsvrnuо nа dаlје plаnirаnе аktivnоsti prојеktа i istаkао dа ćе: „Nаkоn dоbiјеnih izvеštаја bеzbеdnоsnе prоvеrе Kаncеlаriја dеfinisаti priоritеtе pоdrškе u оblаsti infоrmаciоnе bеzbеdnоsti lоkаlnih sаmоuprаvа kоје оbuhvаtајu pоdizаnjе svеsti, plаnirаnjе tеmаtskih оbukа i pоdršku ulаgаnju u lоkаlnu infrаstrukturu, kао i priоritеtе sаmе Kаncеlаriје kојi sе оdnоsе nа plаnirаnjе rеsursа i kаpаcitеtа Držаvnоg dаtа cеntrа.“

 Dr Мihаilо Јоvаnоvić nа Мinistаrskој kоnfеrеnciјi о visоkоtеhnоlоškоm kriminаlu i infоrmаciоnој bеzbеdnоstiе

Kоnfеrеnciја kоја sе оdržаvа 20. i 21. sеptеmbrа 2018. gоdinе imа zа cilј dа uspоstаvi pоlitički diјаlоg u rеgiоnu о rаstućim prеtnjаmа u sајbеr prоstоru, unаprеdi mеđunаrоdnu, rеgiоnаlnu sаrаdnju kао i sаrаdnju sа privаtnim sеktоrоm u cilјu višеg stеpеnа infоrmаciоnе bеzbеdnоsti i kаkо bi pоdstаklе bоrbu prоtiv visоkоtеhnоlоškоg kriminаlа.

Učеsnici kоnfеrеnciје bićе ministri i visоki prеdstаvnici ministаrstаvа unutrаšnjih pоslоvа zеmаlја rеgiоnа, kао i prеdstаvnici mеđunаrоdnih оrgаnizаciја, instituciја Rеpublikе Srbiје, аkаdеmskоg i privаtnоg sеktоrа i еkspеrti iz оblаsti visоkоtеhnоlоškоg kriminаlа i infоrmаciоnе bеzbеdnоsti.

 Dr Mihailo Jovanović na Ministarskoj konferenciji o visokotehnološkom kriminalu i informacionoj bezbednostie

20. septembar 2018.

Pristup portalu dostupan isključivo preko https://www.euprava.gov.rs/

OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE PORTALA eUPRAVA

Poštovani korisnici Portala eUprava,

od utorka 25. septembra prijava na Portal eUprava biće isključivo moguća sa internet adrese https://www.euprava.gov.rs tj. putem https protokola. I do sada je prijava na Portal eUprava korišćenjem kvalifikovanih elektronskih sertifikata tj. elektronskom identifikacijom visokog nivoa pouzdanosti bila moguća isključivo putem https protokola, a od utorka i za elektronske identifikacije svih ostalih nivoa pouzdanosti biće moguća isključivo putem https protokola.

Korisnici koji internet adresu Portala eUprava čuvaju u Bookmarks treba da obrate pažnju da, ukoliko je zapamćena adresa koja ne podrazumeva https, neće moći da pristupe Portalu.

17. septembar 2018.

Evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Marija Gabrijel u poseti Kancelariji za IT i eUpravu

Prepoznati rezultati Srbije na putu digitalne transformacije

Danas je Marija Gabrijel, evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo, posetila Kancelariju za IT i eUpravu i obišla Državni data centar u kom je smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije.

 Prepoznati rezultati Srbije na putu digitalne transformacije

Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu i domaćin posete, ovom prilikom je predstavio planove za izgradnju sekundarnog Državnog data centra, koji će biti izgrađen u Kragujevcu, a koji je Vlada Republike Srbije proglasila za projekat od strateškog značaja.

„Izgradnja centra u Kragujevcu, koji će biti jedinstven u regionu po svojim kapacitetima i performansama, doprineće neometanom i pouzdanom pružanju usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka građana i privrede, kao i smeštanju podataka ne samo državne uprave, već i lokalnih samouprava, ali i potencijalnih investitora. Na taj način unaprediće se rad javne uprave što će ubrzati procedure i pojednostaviti svakodnevni život građana i poslovanje privrede, ali i privući nove investicije u sve brže rastućem IT sektoru Srbije.“ istakao je Jovanović.

 Prepoznati rezultati Srbije na putu digitalne transformacije

Evropska komesarka je pohvalila rezultate koje je Srbija ostvarila u kratkom periodu na polju digitalizacije i transformacije javne uprave, kao i efikasnom donošenju i primeni seta zakona iz ovih oblasti.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Doc. dr Mihailo Jovanović, zahvalio se komesarki Mariji Gabrijel i istakao da je njena poseta veoma značajna, jer pokazuje da se napori, kao i rezultati Srbije prepoznaju i da smo na pravom putu digitalne transformacije koju sprovodimo u okviru koncepta koji je osmislila premijerka Ana Brnabić.

„Vlada Republike Srbije ulaže velike napore na polju digitalizacije, a posebno reforme javne uprave. Cilj je da Srbija dobije što bolju, transparentniju i efikasniju javnu upravu, a sredstvo za postizanje toga je moderna i svima dostupna elektronska uprava. Jedna od prvih poteza Vlade na tom polju je formiranje Kancelarije za IT i eUpravu, kao službe Vlade iz oblasti informacionih tehnologija i elektronske uprave, koja direktno odgovara predsednici Vlade RS i ima snagu da sprovede ozbiljne projekte koji prožimaju različite državne institucije”, istakao je Jovanović.

 Prepoznati rezultati Srbije na putu digitalne transformacije

Moderna elektronska uprava je ključna za brži i efikasniji rad javne uprave. Ona smanjuje troškove, povećava transparentnost rada države i smanjuje mogućnost korupcije, a građanima i privredi olakšava poslove prema državi.

5. septembar 2018.

Poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca za omogućavanje plaćanja elektronskim bankarstvom, platnim karticama, elektronskim novcem i ostalim vidovima elektronskog plaćanja

 Poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca za omogućavanje plaćanja elektronskim bankarstvom, platnim karticama, elektronskim novcem i ostalim vidovima elektronskog plaćanja

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ponovila je poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca koje posluju na teritoriji Republike Srbije da, ukoliko već nisu, realizuju različite vidove elektronskih plaćanja putem interneta na Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs), kao i elektronska plaćanja platnim karticama putem POS terminala na šalterima organa državne uprave i lokalne samouprave.

Isti poziv bio je upućen svim bankama koje posluju na teritoriji RS u septembru 2017. godine.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ima nameru da potpiše sporazum sa svim zainteresovanim bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca koje su registrovane po Zakonu o platnim institucijama Republike Srbije, a koje mogu da ponude i realizuju tehničko rešenje za elektronsko plaćanje elektronskim bankarstvom, platnim karticama na internetu i POS terminalima, elektronskim novcem i ostalim vidovima elektronskog plaćanja.

Dodatne informacije i dokumentacija u vezi ovog poziva mogu se dobiti ovde.

3. septembar 2018.

Poziv za izražavanje interesa za projekat eDozvola

Reforma privrede kroz projekat Digitalizacija 100 administrativnih procedura

 Reforma privrede kroz projekat Digitalizacija 100 administrativnih procedura

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Republički sekretarijat za javne politike, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice grupacije Svetske banke je 16. avgusta 2018. objavila javni poziv za konsultantske usluge svim zainteresovanim firmama koji bi radili na velikom Projektu Digitalizacija 100 administrativnih procedura u Srbiji, od podnošenja zahteva do izdavanja akta.

Kroz intenzivno privlačenje stranih investitora, ali i unapređenja efikasnosti i pojednostavljivanja administrativnih procedura za poslovanje domaće privrede i poslovnog sektora u Srbiji, pokrenuli smo projekat eDozvola koji će 100 administrativnih procedura zameniti sa eDozvolama. Elektronsko izdavanje dozvola privrednicima će značajno pojednostaviti postupke, skratiti njihovo trajanje, smanjiti broj koraka i troškove, kao i suziti prostor za potencijalnu korupciju.

U skladu sa Strategijom za eUpravu, projekat će obezbediti podršku za uvođenje eDozvola za 100 administrativnih postupaka, zamenjujući tako komunikaciju kompanija sa više različitih institucija jednim „online šalterom“.

Odabir postupaka koji će biti digitalizovani zasnivaće se na analizi sadašnjih troškova njihovog sprovođenja i spremnosti institucija koje su uključene u proces izdavanja dozvola da razmenjuju podatke u elektronskom obliku.

Ovaj projekat deo je velikog reformskog projekta Vlade RS za unapređenje poslovnog okruženja ePapir. Cilj tog projekta je pojednostavljenje i ukidanje određenih administrativnih postupaka i uspostavljanje jedinstvenog mesta koje će sadržati sve informacije potrebne za poslovanje u Republici Srbiji.

Ukoliko mislite da možete odgovoriti izazovu na ovu veliku reformu koja je pred nama, možete se prijaviti na wbgeconsult2.worldbank.org - sekcija Business Opportunities, Selection # 1258739.

Pogledajte starije aktuelnosti

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte  Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora