MENI

Naslovna » Otvoreni podaci » Načela Open Data

Načela Open Data

30. avgust 2016.

U prošlom postu, smo pisali o konceptu otvorenih podataka gde smo i naveli njegova globalna načela. U ovom postu ćemo vam približili i predstavili širu sliku o načelima Otvorenih podataka, koja ne važi samo za našu državu, već i za sve ostale, a koja značajno može da utiče na sve nas.

Načelo 1 - U načelu otvoreni

Svesni smo da se termin "podaci vlade" odnosi između ostalog, ali ne isklјučivo, na podatke koje čuvaju nacionalni, lokalni, regionalni i gradski organi vlasti, međunarodna rukovodeća tela i druge vrste institucija u širem javnom sektoru. Termin podaci vlade može se takođe odnositi na podatke koje za organe vlasti kreiraju spolјne organizacije, i na podatke od znatne koristi za javnost koje čuvaju spolјne organizacije i koji su u vezi sa vladinim programima i uslugama (na pr. podaci o subjektima za ekstrakciju, podacima o infrastrukturi za transport, itd.).

Svesno smo da je slobodan pristup i naknadna upotreba podataka vlade od velike vrednosti za društvo i privredu, i da podaci vlade stoga treba da budu u načelu otvoreni.

Svesni smo potrebe za podsticanjem globalnog razvoja i usvajanja resursa, standarda i politika za stvaranje, upotrebu, razmenu i usaglašavanje otvorenih podataka.

Svesni smo da otvoreni podaci mogu biti otklјučani samo kada su građani sigurni u to da otvoreni podaci neće ugroziti njihovo pravo na privatnost, i da građani imaju pravo da utiču na prikuplјanje i korišćenje svojih ličnih podataka ili podataka koji se stvaraju njihovim interakcijama sa organima vlasti.

Načelo 2 – Pravovremeni i sveobuhvatni

Svesni smo da identifikacija podataka za objavlјivanje može zahtevati dosta vremena i lјudskih i tehničkih resursa.

Svesni smo koliko je važno da se konsultujemo sa korisnicima podataka, uklјučujući građane, druge vlade i organizacije civilnog društva i privatnog sektora, kako bismo identifikovali koje podatke treba smatrati prioritetom za objavlјivanje ili unapređivanje.

Svesni smo da, kako bi podaci bili od vrednosti za vlade, građane i organizacije civilnog društva i privatnog sektora, oni moraju da budu sveobuhvatni, tačni i visokokvalitetni.

Načelo 3 – Dostupni i korisni

Otvaranje podataka omogućava vladama, građanima i organizacijama u civilnom društvu i privatnom sektoru da donesu bolјe informisane odluke.

Kada se otvoreni podaci objave, oni bi trebalo da budu lako vidlјivi i dostupni, kao i da se učine dostupnim bez birokratskih ili administrativnih prepreka, što može odvratiti lјude od pristupanja podacima.

Ovo može zahtevati izradu inicijativa za podizanje svesti o otvorenim podacima, razvoj sposobnosti pronalaženja i korišćenja podataka, razvoj sposobnosti efikasnog korišćenja otvorenih podataka, i mogućnost da građani, zajednica i predstavnici civilnog društva i privatnog sektora imaju alate i resurse koji su im potrebni da efikasno razumeju kako se javni resursi koriste.

Načelo 4 – Uporedivi i interoperabilni

Kako bi otvoreni podaci bili najefikasniji i korisni, oni bi trebalo da budu lako uporedivi unutar i između sektora, geografskih lokacija i vremena.

Podatke bi trebalo predstaviti u strukturisanim i standardizovanim formatima kako bi se podržala interoperabilnost, praćenje i efikasna ponovna upotreba.

Načelo 5 – Za unapređeno rukovođenje i angažovanje građana

Objavlјivanje otvorenih podataka jača poverenje u naše javne institucije, pojačava obavezu vlada da poštuju vladavinu prava, i obezbeđuje transparentnu i odgovornu osnovu za bolјe donošenje odluka i pobolјšava pružanje javnih usluga.

Otvoreni podaci podstiču bolјi razvoj, sprovođenje i procenu programa i politika kako bi se zadovolјile potrebe naših građana, omogućilo učešće građana i bolјa obaveštena angažovanost između vlada i građana.

Angažovanje i savetovanje sa građanima i organizacijama u civilnom društvu i privatnom sektoru može pomoći vladama da razumeju koje vrste podataka su veoma tražene i, zauzvrat, može dovesti do pobolјšanja u prioritizaciji podataka, objavlјivanju i praksama standardizacije.

Gradske ili lokalne vlasti su često prva tačka interakcije između građana i vlade, te vlade imaju klјučnu ulogu u podržavanju i angažovanju građana na otvorenim podacima.

Načelo 6 – Za inkluzivan razvoj i inovacije

Prepoznajemo značaj otvorenosti za podsticanje kreativnosti i inovacija. Što više vlade, građani i organizacije u civilnom društvu i privatnom sektoru koriste otvorene podatke, ostvariće se veće društvene i ekonomske koristi. Ovo važi za vladine, komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Prepoznajemo da otvoreni podaci mogu pomoći u identifikovanju društvenih i ekonomskih izazova i u praćenju i realizaciji programa održivog razvoja. Otvoreni podaci takođe mogu pomoći u rešavanju globalnih izazova kao što su siromaštvo, glad, klimatske promene i nejednakost.

Otvoreni podaci po svojoj prirodi su ravnopravan resurs koji osnažuje sve lјude time što im omogućava da pristupe podacima bez obzira ko su ili gde žive. Međutim, prepoznajemo postojanje globalne digitalne podele u smislu tehnoloških alata i stručnosti; ova podelјenost ograničava sposobnost socijalno i ekonomski marginalizovanih lјudi da pristupe i koriste otvorene podatke.

Prepoznajemo ulogu vlada u promovisanju inovacija, a održiv razvoj se ne završava objavlјivanjem otvorenih podataka. Vlade takođe treba da igraju aktivnu ulogu u podržavanju efikasne i inovativne ponovne upotrebe otvorenih podataka i ona treba da obezbedi da državni službenici, građani i organizacije u civilnom društvu i privatnom sektoru imaju podatke koji su im potrebni kao i alate i resurse da razumeju i efikasno koriste podatke.

Naša namera je da im u svemu tome pomognemo. Radna Grupa za otvorene podatke u Republici Srbiji, ima jasne zadatke a jedan od njih je pozicioniranje i pojašnjenje koncepta otvorenih podataka svim potencijalnim korisnicima i pružaocima podataka.

Izvor: INTERNATIONAL OPEN DATA CHARTER

 Načela Open Data

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte  Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora